Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Formålet med Master i Militære Studier (MMS) er at give den studerende den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er en del af forudsætningen for at kunne søge og bestride stillinger inden for Forsvaret på ledergruppens højeste funktionsniveau (M331 for militære og tilsvarende  for civilt ansatte), og som efterspørges på dette niveau. Uddannelsen medfører ikke i sig selv udnævnelse til højere niveau.

 

Der lægges særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Der fokuseres navnlig på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet, ledelse i forskellig kontekst samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning.

 

Det er desuden formålet – i rammen af Forsvarets HR strategi – at give den studerende et formelt akkrediteret og civilt sammenligneligt uddannelsesmæssigt fundament, som sikrer medarbejderen brede ansættelsesmuligheder både inden- og udenfor Forsvaret.

 

Studiet er normeret til cirka tre år som deltidsstudie og gennemføres som blended learning. MMS vil give den studerende vide rammer for individuelt at sammensætte uddannelsens forløb og indhold  i overensstemmelse med egne ønsker og i samråd med egen chef.

 

Foruden antallet af ordinære MMS-studerende optages der et mindre antal enkeltmodulsstuderende på udvalgte grundmoduler i form af militære eller civile ansøgere på M/C300 niveau eller tilsvarende, som i forvejen har en kandidat- eller mastergrad (på kvalifikationsrammeniveau 7). Forudsætningen for optagelse som enkeltmodulstuderende er, at medarbejderen er – eller forventes at komme - i betragtning til en stilling på M331 niveau eller tilsvarende, og at der med egen nuværende eller kommende chef er indgået en aftale om kompetenceudvikling, som skal supplere den allerede erhvervede uddannelse med relevante – primært militært orienterede - moduler af MMS. Enkeltmodulsstuderende opnår ikke titlen Master i Militære Studier, men vil modtage uddannelsesbevis for det/de gennemførte modul(-er).


Indhold

For at gennemføre studiet på normeret tid vil den studerende det meste af tiden skulle gennemføre en-to moduler pr. halvår. Samlet set må der i gennemsnit påregnes 10-15 tilstedeværelsesdage pr. halvår under MMS. Den studerende vil efter omstændighederne – herunder i dialog med egen chef og med sin studievejleder – kunne forcere studiet. Dette vil indebære øget intensitet og herunder flere tilstedeværelsesperioder pr. halvår.

 

MMS baseres på tre konstituerende søjler; Militær Ledelse og Styring (ML), Militær Strategi (MS) og Militære Operationer (MO). Inden for hvert af disse fagområder skal den studerende gennemføre et grundmodul, og der skal derudover gennemføres 10 ECTS som FLEX moduler. Afslutningsvis skal den studerende udarbejde et Masterprojekt over et semester. MMS vil samlet bestå af et Introduktionsmodul, tre grundmoduler, 10 ECTS indenfor FLEX segmentet samt et afsluttende Masterprojekt.

 

Opbygning

Master i Militære Studier (MMS) gennemføres som blended learning, som indebærer en vekslen mellem tilstedeværelse og distancelæring, herunder hjemmearbejde og arbejde i virtuelle rum. De dele af uddannelsen, der kræver tilstedeværelse, er obligatoriske og gennemføres på Forsvarsakademiet samt Forsvarets og eventuelt civile kursuscentre.

Overblik over Master i Militære Studiers opbygning

Se oversigten over alle moduler på Master i Militære Studier

 

Introduktionsmodul

Alle optagne på MMS deltager i et introduktionsmodul på 5 ECTS point, hvis primære formål er at give informationer om uddannelsens rammer, samt at skabe forståelse for undervisningsformerne, studieteknik, kritisk læsning af akademiske tekster, metodelære, akademisk argumentation, videnskabsteori m.m. Det varer to måneder og gennemføres som blended learning og indledes med et 12-12 seminar efterfulgt af et fem dages internatophold.

 

Grundmoduler

De tre grundmoduler er obligatoriske. Hvert af modulerne giver 10 ECTS point. Der kan ikke søges merit for grundmoduler.

 

Valgfrie moduler

Den studerende skal gennemføre 10 ECTS indenfor FLEX segmentet. Et FLEX modul tæller normalt 5 ECTS, men Component Campaign Planning (CCP) tæller 10 ECTS. 

FLEX moduler kan i udgangspunktet indlægges i studiet, når den studerende ønsker det, med mindre der for det konkrete FLEX modul er anført særlige krav om progression eller afhængigheder (f.eks. at bestemte andre moduler skal være taget først, eksempelvis CCP).

Der kan søges merit for alle 10 ECTS indenfor FLEX segmentet, såfremt den studerende på tidligere uddannelse(-r) har gennemført  relevant uddannelse på kvalifikationsrammeniveau 7.

De der har gennemført FLEX moduler forud for den samlede indtrædelse på MMS, får disse godskrevet i forhold til den samlede uddannelse.

 

Masterprojekt

Masterprojektet er en selvstændig skriftlig opgave over et selvvalgt emne, som har til formål at demonstrere den studerendes evne til at indkredse, afgrænse og formulere en problemstilling og til at gennemføre en kritisk analyse med velunderbygget argumentation, baseret på teori og metode. Det afsluttende masterprojekt skal demonstrere indsigt, overblik og refleksion, herunder teoretisk og metodisk, samt evne til at formulere sig i et klart og forståeligt sprog.

 

Masterprojektet kan først påbegyndes, når alle forudgående moduler (45 ECTS) er afsluttet. Der kan ikke søges merit for Masterprojektet, heller ikke ved henvisning til eventuelle projekter gennemført under andre masteruddannelser. Master-semestret indledes med en tilstedeværelsesdel af nogle dages varighed.

 

Masterprojektet giver 15 ECTS point.

Sidst opdateret 9. juli, 2020 - Kl. 10.31

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google