Person i uniform med oversergent-gradstegn.

Foto: Forsvarsakademiet

Med den Militære Akademiuddannelse (MAU) kan du som befalingsmand kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

 

Uddannelsen skal også understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng, og det vil særligt være med fokus på  områderne ledelse, operationer inden for eget værn samt uddannelsesvirksomhed i Forsvaret.

 

MAU er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som er målrettet befalingsmænd i funktionen som mellemleder. Uddannelsen giver dig som befalingsmand kompetencer til at kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Samtidig vil MAU styrke og udvikle din fagliglighed.

 

Det er hensigten, at uddannelsen skal skabe et sammenhængende uddannelsestilbud, som bevæger sig fra uddannelse af mellemledere på akademiniveau til uddannelse af ledere og chefer på diplom- og masterniveau.

 

Uddannelsen er adgangsgivende til officersuddannelsen. Derfor kan du som løjtnant eller befalingsmand fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Beredskabsstyrelsen også læse MAU med henblik på senere at blive optaget på officersuddannelsen. K-4 sergenter fra Hæren har også mulighed for at søge.

 

Hæren har truffet beslutning om, at den interne vej til officersuddannelsen stadig går via en civil akademiuddannelse.

 

Når du har gennemført MAU, får du en civilt akkrediteret og anerkendt akademiuddannelse med tilhørende uddannelsesbevis. Det vil være adgangsgivende til både civile og militære diplomuddannelser.

 

 

Hvem kan søge om optagelse?

MAU tager afsæt i praksis og professionen som mellemleder i Forsvaret.
Derfor er det afgørende, at du har praktisk ledererfaring på niveauet, hvis du søger om optagelse på uddannelsen. Sammenholdt med Forsvarets behov betyder det, at målgruppen spænder fra erfarne befalingsmand til sergenter eller løjtnanter.

 

MAU afløser de tidligere strukturbestemte uddannelser. Derfor er den erfarne befalingsmand prioriteret i forbindelse med optagelse, med henblik på at strukturen kan bemandes med de nødvendige kompetencer. Det betyder at studiemiljøet kommer til at bestå af cirka 85 % erfarne befalingsmænd og cirka 15 % sergenter og løjtnanter.

Ansøgning og optagelse

Der er fastsat to årlige ansøgningsfrister, nemlig i marts og oktober.

 

Du kan forvente svar om optagelse eller afslag senest to måneder efter ansøgningsfristen.

 

Det er muligt at søge om optagelse på hele uddannelsen eller som enkeltfagsstuderende ved ansøgningsfristen den 15. marts.

 

Adgangskrav

Som ansøger skal du have gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser for at få mulighed for at blive optaget på MAU eller enkelte moduler herfra:

 1. Grundlæggende sergentuddannelse fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
 2. Løjtnantsuddannelse fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Løjtnantsuddannelsens indhold kan variere fra værn til værn.
 3. Relevant tilsvarende uddannelse fra nordiske lande som angivet i punkt 1.
 4. Optagelse via realkompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne.

 

Du skal desuden have mindst to års relevant fuldtidserhvervserfaring, efter du har gennemført en adgangsgivende uddannelse. I nogle tilfælde kan du have optjent relevant erhvervserfaring før eller under din adgangsgivende uddannelse.

 

Derudover kan du blive optaget af Studiechefen for MAU ved Forsvarsakademiet, hvis du har realkompetencer, som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, efter der er blevet lavet en individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet).

 

Deltidsstudie

Du gennemfører den Militære Akademiuddannelse som et deltidsstudie ved siden af havende tjeneste. Uddannelsen er opgjort til 60 ECTS point, og det anbefales, at du gennemfører uddannelsen over tre år. Dog er det muligt at bruge op til seks år på at gennemføre uddannelsen, ligesom forløbet kan gennemføres på to år.

 

Det er også muligt at blive optaget som enkeltfagsstuderende som supplement til anden uddannelse eller som supplement til den stilling, du er ansat i. Ledige pladser for enkeltfagsstuderende vil blive slået op hvert efterår og forår her på Forsvarsakademiets hjemmeside.

 

Indhold og opbygning

Uddannelsen gennemføres som blended learning, hvor der veksles mellem lærerstyret tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. I undervisningen bliver der lagt vægt på praksisnær uddannelse, som du vil kunne omsætte i dit daglige virke som befalingsmand.

 

Forud for uddannelsens begyndelse skal du have gennemført fjernundervisningskursus om Krigens Love jf. retningslinjer fra Institut for Strategi. Dette kursus vil blive introduceret på en introdag forud for uddannelsen.

 

Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres centralt for de studerende efter en nærmere angivet plan i faste tidsrum på forud givne militære faciliteter.

 

Modulerne afholdes primært ved sergentskolerne i Varde, Frederikshavn, Karup og Haderslev. Du kan søge frit mellem kursusstederne på de værnsfælles moduler. Der vil blive udbudt fag på Sjælland til efteråret 2021 med henblik på at imødekomme de studerende fra tjenestesteder øst for Storebælt.

 

Fjernundervisningen gennemføres som individuelle fremgangsmåder, hvor teori formidles via en digital læringsplatform og med samarbejdsbaserede fremgangsmåder, hvor du og dine medstuderende primært er ansvarlige for dialog og debat om relevante emner i den digitale læringsplatform.

 

Uddannelsen består af:

 • To obligatoriske værnsfælles moduler
 • To til tre værnsspecifikke moduler
 • Valgfrie FLEX-moduler
 • Afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.
Moduloversigt for Den Militære Akademiuddannelse

Herover ses hvilke moduler der på sigt udbydes på den Militære Akademiuddannelse. De værnsspecifikke moduler er som udgangspunkt målrettet det enkelte værn, hvorfor man prioriterer ansøgere fra det aktuelle værn. Disse moduler kan dog søges af mellemledere fra alle tre værn.

Som et nyt tilbud udbydes FLEX-modulet Sagsbehandling og forvaltningsjura også i efteråret 2021.

 

Modulplan

Modulplanen giver dig et overblik over både de værnsfælles og værnsspecifikke moduler, og hvornår på året du kan tage dem. Det giver dig mulighed for at forventningsafstemme med din chef i forhold til at koordinere og planlægge dine moduler samt et indblik i, hvilke moduler du skal og ikke skal planlægge at tage i forhold til gældende overgangsordning. Når du er blevet optaget på den samlede Militære Akademiuddannelse, skal du tage kontakt til MAU-studiekontoret med henblik på at vælge, hvilke moduler du ønsker at tilmelde dig.

 

Modulplan forår 2021 Detaljeret modulplan forår 2021

 

Modulplan efterår 2021 Detaljeret modulplan efterår 2021

 

Når du er blevet optaget på den samlede Militære Akademiuddannelse, skal du tage kontakt til MAU-studiekontoret med henblik på at vælge, hvilke moduler du ønsker at tilmelde dig.

 

 

Sidst opdateret 9. juni, 2020 - Kl. 13.39

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google