Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Bemærk - ansøgningsfristen var søndag d. 1. november 2020.

 

Inden du søger, bedes du orientere dig om hvorvidt der ved din myndighed er interne krav eller procedurer, som du skal overholde og være opmærksom på. Dialogen med din nærmeste chef kan afdække dette.

 

Du bedes vedhæfte følgende i forbindelse med din ansøgning:

 

 • En kort motiveret ansøgning (maks. en side).
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Eksamens-/karakterbevis – både fra Videreuddannelsestrin I/L og/eller Videreuddannelseskursus samt eventuelt civilt gennemførte uddannelser på niveau 6 og 7 (hhv. bachelor/diplom og master/kandidat).
 • Eventuel udfærdiget FOKUS-bedømmelse/personeludtalelse fra adgangsgivende uddannelse (Videreuddannelsestrin I/L el. Videreuddannelseskurser for officerer).
 • Seneste FOKUS-bedømmelse eller Personudtalelse (maksimalt 6 måneder gammel), gerne afgivet i anledning af ansøgning til MMS.
 • Relevante påtegninger/stillingtagen til din ansøgning jf. din myndigheds interne procedure.
 • Eventuelle udtalelser eller andet, som du mener styrker dit kandidatur.Bemærk: Der er studiestart på MMS den 10. maj 2021.

 

Bemærk: Studerende der bliver optaget på OFU og efterfølgende MMS skal gennemføre MMS Introduktionsmodul, som har studiestart den 10. maj 2021, forud for opstarten på ALO.

 

Der er studiestart på OFU den 2. august og første tilstedeværelse på ALO den 9. august 2021. ALO afsluttes i marts 2022, hvorefter CCP begynder. CCP afsluttes ultimo juni 2022. Herefter påbegyndes den resterende del af MMS i august 2022.

 

Læs mere om OFU

 

Krav til dig og generelle vilkår

MMS er en akkrediteret masteruddannelse og kan søges af alle, der honorerer følgende krav:

 

 • Er officer under Forsvarsministeriets myndighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – på M321/U321 eller M322/U322 niveau med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

 

Vedr. civile ansøgere (ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde eller som ekstern ansøger): 

 

 • Har en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

 

I forbindelse med optagelse på studiet vurderes ansøgere inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde blandt andet ud fra nedenstående kriterier (uddrag af FKO VEJL 180-1 af marts 2014):

 

 • Ansøgerens egnethed til major- og orlogskaptajnsniveauet og højere – herunder operativt.
 • Den indstillende myndigheds bemærkninger og prioritering af ansøger.
  • Ansøgerens tjenestemæssige baggrund.
 • Ansøgerens bedømmelsesgrundlag. 
 • Ansøgerens vandel.
 • Ansøgerens studieegnethed.
 • Ansøgerens honorering af helbredsmæssige krav.

 

Forptagelse på OFU tillægges følgende supplerende kriterier betydning:

 

 • Stabstjeneste på minimum afdelingsniveau.
 • Gennemført hele Føringskursus (Bataljons- og Brigadekursus) eller Videreuddannelsestrin I for Ledere.
 • Minimum tre års tjenesteerfaring som kaptajn.
 • Gode resultater fra taktik og stabsarbejde på de militære lederuddannelser, samt den taktiske og operative tjeneste på kaptajnsniveauet.

 

Om dig

Du skal være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din faglige erfaring samt akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser, forventes du at bidrage aktivt til den samlede læring på uddannelsen. Din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, undervisere samt din arbejdsplads er væsentlig for at du kan opnå resultater og bidrage til et godt og motiverende studiemiljø.

 

Under uddannelsen skal du:

 • Indgå i forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning.
 • Definere dele af indholdet af din master ud fra interesse og eget vurderet behov, hvilket kræver motivation og selvindsigt. 
 • Håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring.
 • Trives med at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau), hvor selvstændighed og initiativ medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.

 

Optagelsesproces

Optagelsesprocessen er længerevarende, da der ved behandlingen af ansøgningerne indhentes oplysninger fra relevante styrelser og myndigheder, herunder ansøgers egen myndighed, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Forsvarsakademiet. Den endelige udvælgelse af ansøgere besluttes på et møde med repræsentanter fra de indstillende myndigheder i Forsvaret samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsakademiet. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning d. 10. marts 2021.

 

Samspillet med egen chef i Forsvaret

Det er afgørende, at ansøgeren går i dialog med egen chef tidligt i forløbet m.h.p. at afstemme de forventninger og muligheder, som skal udgøre rammerne for et længerevarende uddannelsesforløb baseret på blended learning. Det er herunder afgørende, at medarbejderen kan afgives fra enheden under tilstedeværelsesperioderne, og at tjenesten ved enheden i det hele taget muliggør en gennemførelse af studierne på normeret tid.

 

Chefens rolle

Nærmest foresatte chef skal i forbindelse med sin stillingtagen til ansøgningen primært fokusere på, om ansøgeren ud fra et helhedssyn vurderes at kunne honorere kravene til en funktion på M331 eller tilsvarende civilt niveau og højere i Forsvaret, efter uddannelsen er afsluttet. Denne vurdering vejer tungere end eventuelle udfordringer omkring tilpasningen af medarbejderens tjeneste med studierne.

 

Chefer, hvis medarbejder(-e) gennemfører MMS, forudsættes at sikre, at de(-n) studerende har rimelige arbejdsmæssige og praktiske muligheder for at gennemføre studiet sideløbende med den daglige tjeneste ved enheden. Foruden kravet om den studerendes deltagelse i alle tilstedeværelsesperioder – som arbejdstid – vil cheferne også på andre områder kunne medvirke til at skabe gode rammer for de studerende. Det bør desuden tages i betragtning, at medarbejderen i løbet af sin studietid vil udvikle sine kompetencer betydeligt - til gavn for enheden.

 

Pris

For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, transport, kost og logi). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under internatophold.

 

For eksterne ansøgere er der fastsat en kursuspris på ca. 60.000 kr. for den samlede uddannelse (afhængig af valg af Flex-moduler). Prisen dækker Forsvarsakademiets meromkostninger i forhold til at optage et begrænset antal studerende ekstra. Meromkostninger dækker blandt andet administration, vejledning, retning af opgaver, censorer ved eksterne bedømmelser, bøger samt udgifter til internat-/seminarophold. 

 

Udover kursusprisen skal eksterne studerende selv dække eventuelle omkostninger til transport, logi (hvis man har behov for at overnatte i forbindelse med undervisning, der ikke er internat-/seminarophold), mad og drikke samt computer og studieredskaber.

 

Udenlandske kurser (ækvivalerende Master i Militære Studier)

Værnskommandoerne samt Specialoperationskommandoen råder over et antal pladser på udenlandske videreuddannelser. Uddannelserne slås op som separate opslag på ”Karriere i Forsvaret”. Som ansøger skal du sende en separat ansøgning til hver af de uddannelser, som du vil ansøge – eksempelvis én til MMS samt én til et udenlandsk kursus.

 

I år udbydes følgende udenlandske kurser:

 

Hæren

Hærkommandoen udbyder i år én plads på en MMS ækvivalerende videreuddannelse i USA ved US Army Command & Staff College (US CGSC) i perioden fra juni 2021 til juli 2022. Skolen er beliggende i Ft. Leavenworth, Kansas.

 

Hæren betragter tillige uddannelsens som ækvivalerende med Operations- og Føringsuddannelsen (OFU).

 

Bemærk at ansøgningsfristen til denne uddannelse er 25. oktober 2020. Vær desuden opmærksom på, at såfremt du ønsker at ansøge om optagelse på MMS samt eventuelt OFU, hvis du ikke optages på videreuddannelsen ved US CGSC, skal dette gøres separat.

 

Du kan læse mere om uddannelsen ved US CGSC her: US CGSC

Ansøgning foretages via "Karriere i Forsvaret"

 

Flyvevåbnet

Flyverkommandoen udbyder i år én plads på en MMS ækvivalerende videreuddannelse i USA ved Air Command and Staff College (ACSC) i perioden fra medio 2021 til medio 2022. Skolen er beliggende på Maxwell Air Force base, Montgomery, Alabama. ACSC er en del af US Air Force Air University.

 

Bemærk at ansøgningsfristen til denne uddannelse er 25. oktober 2020. Vær desuden opmærksom på, at såfremt du ønsker at ansøge om optagelse på MMS, hvis du ikke optages på videreuddannelsen ved ACSC, skal dette gøres separat.

 

Du kan læse mere om uddannelsen ved ACSC her: ACSC

Ansøgning foretages via "Karriere i Forsvaret"

Sidst opdateret 9. juli, 2020 - Kl. 10.44

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google