Formål

Formålet med udarbejdelse af masterprojektet er, at den studerende skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer opnået ved militære studier. Dette gøres ved selvstændigt at indkredse og afgrænse en problemstilling, der har relevans for og relation til praksis, at gennemføre en empirisk og teoretisk undersøgelse af denne, samt at foretage en selvstændig og kritisk reflekteret analyse og vurdering af såvel løsningsforslag som løsningsproces.

 

Masterprojektet skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne anvendevidenskabelige metoder ved løsning af praktiske militærfaglige problemstillinger, som skal præsenteres i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form.

 

Endvidere skal modulet med afsæt i de militære og sikkerhedspolitiske forhold og dynamikker, som har præget de vigtigste væbnede konflikter og krige i det seneste tiår, give den studerende indsigt i de væsentligste krigsteoretiske spørgsmål og –tilgange.

 

Forudsætninger

Forudsætningen for tilmelding til masterprojektet er, at den studerende har bestået de første 45

 

ECTS af masteruddannelsen.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Har viden om og forståelse for en selvdefineret, afgrænset problemstilling gennem anvendelse af teorier og metoder, der er baseret på højeste internationale forskning inden for det militærfaglige område.
 • Har viden om og kan redegøre for relevante teorier, metoder og sagsforhold i tilknytning til emneområdet og den valgte problemstilling.
 • Kan identificere og reflektere over det videnskabelige grundlag for masterprojektets emne, herunder demonstrere en kritisk forståelse for det metodologiske grundlag.
 • Have en generel viden om de seneste par årtiers krige og konflikter med vægt på dansk forsvars indsættelser, herunder om ny teknologi, organisation og doktrin.
 • Have en generel viden om de vigtigste former for krigsteori (grundlæggende forskningsspørgsmål, vigtigste ”skoler” og de mest fremtrædende teoretikere).

Færdigheder

 • Kan behandle, analysere og vurdere en større kompleks militærrelevant problemstilling entydigt og overbevisende.
 • Kan begrunde, vælge og anvende et relevant teoretisk perspektiv, metoder og analytiske redskaber samt behandle empiri og opstille modeller eller løsningsforslag til den valgte problemstilling i masterprojektet.
 • Kan formidle forskningsresultaterne til fagfæller og diskutere de militærfaglige problemstillinger og afledte løsningsforslag.
 • Under anvendelse af krigsteori kunne vurdere militære, akademiske, journalistiske og politiske kilder til viden om det seneste årtis krige og væbnede konflikter med såvel militært operativt som strategisk og ledelsesmæssigt sigte.
 • Med brug af krigsteoretiske begreber og teorier kunne analysere og formidle den strategiske tænkning og de operative metoder i nutidens krige og væbnede konflikter.

Kompetencer

 • Kan inden for masterprojektets emneområde anvende og udvikle løsningsmodeller til komplekse problemstillinger med nytteværdi for professionelt virke.
 • Kan igangsætte og gennemføre et professionelt og fagligt samarbejde af militærfaglig karakter inden for masterprojektets tematiske ramme.
 • Kan tage ansvar for egen faglighed og kan selvstændigt identificere og strukturere behov for tilegnelse af faglig viden og specialisering i relation til det valgte emneområde i masterprojektet.
 • Selvstændigt eller i et tværfagligt samarbejde med andre at kunne foretage større analysearbejder af militære problemstillinger og kritisk-reflekteret anvende krigsteorier i dette arbejde.

 

Projektets omfang og formkrav

Masterprojektet udarbejdes individuelt og skrives på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Projektet skal forsynes med et abstract af ½ - 1 sides omfang. Abstractet udfærdiges på engelsk.

Masterprojektet udgør 15 ECTS point og skal have et omfang af 40 – 45 sider. En normalside er defineret under pkt. 5.8.

 

Indhold

Modulet omfatter:

 • Et forberedende krigsteoretisk forløb på 3 ECTS, hvor den konstituerende krigsteori udbydes som obligatorisk redskab. Dette gennemføres i starten af uddannelsen, således den studerende kan forholde sig krigsteoretisk til de enkelte moduler i resten af uddannelsen, og kan tænke læringen fra modulerne ind i rammen af et afsluttende masterprojekt. Modulet afsluttes med en øvelsesopgave, der lærer den studerende at opstille og behandle en større skriftelig opgave under anvendelse af eller flere krigsteoretisk perspektiver. Øvelsesopgaven bedømmes uden censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren tæller ikke med på det endelige eksamensbevis.
 • Udarbejdelse af selvvalgt masterprojekt, hvor den studerende på et forskningsbaseret grundlag skal formulere, undersøge og analysere en problemstilling af militærfaglig karakter samt reflektere over mulige løsninger. Projektet skrives på baggrund af de obligatoriske og selvvalgte moduler og skal relateres til et eller flere af de gennemgåede fagområder.
 • Undervisning i og arbejde med videnskabsteori og metodelære, der skaber grundlag for projektskrivningen i form af seminarier mv.
 • Vejledning inden for projektets problemfelt.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet gennemføres primært som selvstudium, der skal give den studerende mulighed for at fordybe sig i det valgte problemfelt og projektskrivningen. Projektskrivningen vil blive understøttet af undervisningen på masterprojektmodulet, hvor der opnås yderligere kompetencer i metode og videnskabsteori. Studiemetoderne i mastermodulet vil veksle mellem orienteringer og forelæsninger, herunder oplæg til opgaver og debatter i grupper samt selvstændigt skriftligt arbejde.

 

Den studerende bliver tildelt en vejleder med ekspertise inden for det valgte problemfelt.

 

Vejledningsomfanget er 10-15 timer.

 

Prøvebestemmelser

Prøveform: Mundtlig eksamination med udgangspunkt i masterprojektet.

Varighed af mundtlig eksamination: 30 minutter inkl. votering.

Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.

Censur: Ekstern.

Moduloplysninger

01. november 2018

15 ECTS-point

Ingen begrænsning i antal.

Adjunkt Thomas Randrup Pedersen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: THPE@fak.dk
FIIN: FAK-IMK-18
Telefon: +45 4132 5808

OK Claus Smith Rasmussen Forsvarsakademiet
MMS sektionen,
E-mail: CLRA@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Telefon: + 45 72 81 70 62

Sidst opdateret 10. juli, 2020 - Kl. 10.05

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google