Soldat med headset.

Foto: Forsvarsgalleriet

Er du efterretningsanalytiker? Søger du inspiration til at udvikle dine faglige kompetencer? Så er dette analytikerkursus noget for dig. Her får du viden om, hvilke indhentningsmidler og analysemetoder, der leder frem til efterretningsvurderinger, og om hvordan usikkerheder forbundet med efterretninger kan vurderes og formidles.

 

Formål

Myndighedsfælles Efterretningsanalytikeruddannelse henvender sig til efterretningsanalytikere i statens myndigheder. Kurset har til formål at give den studerende viden om teorier, metoder og værktøjer, der kan understøtte analysearbejde i egen organisation og i et myndighedsfælles efterretningsmiljø.

 

Kvalifikationer

Adgang til kurset forudsætter en kort eller mellemlang videregående uddannelse, to års relevant erhvervserfaring, samt at den studerende opfylder nedenstående:

 • Ansøgere fra myndigheder, der er underlagt Forsvarskommandoens myndighedsområde, skal have gennemført grundlæggende efterretningsuddannelse.
 • Ansøger skal sidde i en efterretningsstilling eller være befalet i en efterretningsstilling.

Såfremt ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, skal ansøgning vedlægges motiveret indstilling fra nærmeste chef.

 

Læringsmål

Målet er, at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Den studerende vil opnå viden om:

 • Udvalgte teorier og metoder relateret til analyse, udarbejdelse og formidling af efterretningsprodukter.
 • Forskellige indhentningsdiscipliner, herunder styrker og svagheder ved disse.
 • Systemisk tilgang til komplekse efterretningsproblemer, herunder faldgruber i forbindelse med analyse af efterretninger.
 • Samarbejdet mellem forskellige myndigheder og samspillet mellem analytiker og kunde, herunder politisering af efterretninger.

 

Færdigheder

Den studerende kan:

 • Analysere en kompleks problemstilling og situationsbestemt fastlægge hensigtsmæssige analysemetoder med henblik på at vurdere en specifik situation, herunder bidrage til forståelse af en problemstilling. Dette omfatter udarbejdelse af Problem Definition Model (PDM), Target Network Model (TNM) og anvendelse af Structured Analytic Techniques (SAT).
 • Vurdere potentielle kognitive bias og andre faktorer, der kan påvirke efterretningsprocesser og produkter.
 • Formidle sin viden gennem udarbejdelse af efterretningsvurdering og er i stand til at præsentere sine vurderinger ved udarbejdelse af efterretningsbriefing.

 

Kompetencer

Den studerende kan:

 • Initiere og indgå i analyse af efterretningsmæssige problemstillinger og videreformidle udledte vurderinger og anbefalinger til beslutningstagere.
 • Gennemføre et fagligt og tværfagligt efterretningsanalytikersamarbejde, herunder indgå i en professionel debat indenfor efterretningsområdet.
 • Indgå i teams og gennem peer-review og kritisk tænkning forholde sig refleksivt til løsning af opgaver.

 

Indhold

 • Efterretningskredsløbet og efterretningsprocesser.
 • Indhentningsdiscipliner.
 • Kognitive bias og logiske faldgrubers indflydelse på efterretningsanalyse.
 • Problem Definition Modeling (PDM), Target Network Modeling (TNM) og Structured Analytic Techniques (SATs).
 • Validering og formidling af usikkerhed i efterretningsproduktet
 • Politisering, samarbejde og vidensdeling
 • Udarbejdelse og formidling af efterretnings- og trusselsvurderinger
 •  

Studie- og arbejdsformer

Undervisningen gennemføres som fjernundervisning og én uges tilstedeværelse. Under fjernundervisning veksles der mellem online læringsaktiviteter og  studiegruppediskussioner samt individuelle opgaveløsninger. Tilstedeværelsen gennemføres som internat og kendetegnes ved korte plenumforelæsninger og dybdegående case-baseret syndikat- og gruppearbejde. Dele af plenumforelæsningerne kan forekomme på engelsk. Pensum vil hovedsagligt være på engelsk.

 

Det vægtes, at den enkelte studerende er aktiv og engageret og kan bidrage med myndighedsspecifikke erfaringer og betragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

 

Uddannelsesbelastningen er rammesat til 5 ECTS (ca. 137,5 timer i alt), der fordeles med fjernundervisning 55 timer, tilstedeværelse 55 timer og eksamen 27,5 timer.

 

Opgaver og eksamen

Diskussionsfora: Som en del af undervisningen forventes det, at den studerende deltager aktivt i de planlagte online diskussionsfora. Disse diskussioner har til formål at afklare, om den studerende har forstået pensum. Desuden skal diskussionerne bidrage til peerfeedback og netværksdannelse.

 

Opgaver: Der skal afleveres en hjemmeopgave i løbet af modulet. Opgaven bedømmes som godkendt / ikke godkendt og skal bestås for at deltagen kan indstilles til eksamen.

 

Eksamen: Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, hvor deltageren skal demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål. Besvarelsen må ikke overstige 10 normalsider og der gives karakter jf. 7-trinsskalaen ved anvendelse af ekstern censur.

 

Bemærkninger

Der kan maksimalt optages 24 studerende. Der sigtes efter en rimelig balanceret myndighedsfordeling. Kursus gennemføres ikke, hvis der er færre end 10 egnede ansøgere. Ved flere end 24 ansøgere vil kursusledere foretage en individuel vurdering og meddele afslag til de studerende, der ikke kan tildeles en kursusplads. Tilstedeværelsesperioden gennemføres som internatophold i perioden 03-07. maj 2021 på Sjælland.

 

For selvbetalende kursister samt kursister uden for Forsvarsministeriets myndighedsområde er man først endeligt tilmeldt når kursusgebyret er indbetalt. Beløbet kan refunderes ved skriftlig framelding fra uddannelsen senest 25 arbejdsdage før uddannelsens start.

 

Computer og IT

De studerende medbringer internet bærbar computer, som skal kunne kobles op på Forsvarsakademiets undervisningsplatform.

 

Bøger og adgang til pensum

For at kunne få adgang til store dele af pensum skal den studerende forud for kursusstart oprette sig som låner på Forsvarets Bibliotek Center.

Den studerende skal forud for kurset have indkøbt bogen:

 • Clark, Robert M. 2013. Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach. 6th Edition. ISBN 9781544369143. Pris ca. kr. 550,-

Kursusoplysninger

September 2020

Analytikere fra statens myndigheder, der skal beskæftige sig med eller beskæftiger efterretningsanalyse.

Min 10 - max 24

Niveau 6, jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

5 ECTS

Ca. 13 ugers deltidsstudium, med 5 tilstedeværelsesdage på internat.

Kursus start:
08. marts 2021.
Slutdato: 
11. juni 2020.

9. oktober 2020.

Eksterne kursister: 5.400 kr.

Major Søren Sjøgren

Center for Værnsfælles Operationer

E-mail: sosj@fak.dk

FIIN: FAK-IMO-VO02

Telefon: +45 72 81 77 93

 

Lektor Maya Mynster Christensen

Center for Værnsfælles Operationer

E-mail: mmch@fak.dk

FIIN: FAK-IMO-VO06

Telefon: +45 24 20 38 39

Koncernfælles Kursusadministration
Telefon: +45 72 81 72 00
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

03220365

EOEFTMYNLYT

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 09.55