Formål

Formålet med modulet er at give den studerende kompetencerne til at forstå, hvad specialoperationer er i en strategisk kontekst, hvordan brugen af specialoperationer passer ind i statens overordnede udenrigspolitiske strategi og hvordan specialoperationer spiller sammen med statens øvrige instrumenter.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professions-bachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

 

Læringsudbytte

Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Har viden om teorier og forskningsbaserede perspektiver på specialoperationers formål, egenskaber, natur og komponenter i en strategisk kontekst.
 • Har viden om specialoperationer som et selvstændigt strategisk instrument, samt specialoperationers mulige roller i relation til statens overordnede strategi med vægten lagt på småstatens særlige strategiske muligheder og begrænsninger.
 • Kan på et videnskabeligt grundlag forstå, reflektere over og forholde sig kritisk til hvordan specialoperationer kan anvendes og implementeres i forhold til andre militære, politiske, civile og økonomiske instrumenters muligheder og begrænsninger.
 • Kan forstå at skelne mellem specialoperationers rolle som et særegent instrument på strategisk niveau i forhold til specialoperationer som et taktisk element i en given militær operation.

 

Færdigheder

 • Kan på baggrund af teori, videnskabelig metode og empiri analysere og evaluere en given problemstilling om den strategiske anvendelse af specialoperationer, herunder afdække relevante politiske og militære handlemuligheder.
 • Kan formidle viden om specialoperationer som et særegent og muligt strategisk instrument samt specialoperationers rolle i relation til statens overordnede udenrigspolitiske strategi med vægten lagt på småstatens særlige strategiske forhold.

 

Kompetencer

 • Kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser, herunder strategiudvikling og -formulering i relation til overvejelser om anvendelse af specialoperationer under komplekse og uforudsigelige forhold.
 • Kan opstille forslag til analytisk baserede handlemuligheder vedrørende specialoperationer som en del af den militærfaglige rådgivning.
 • Kan under komplekse og uforudsigelige forhold bidrage med et samtænkningsperspektiv til planlægning, gennemførelse og evaluering af specialoperationer i fremtidens konflikter.
 • Kan i komplekse og uforudsigelige situationer indgå i tværfaglige og samtænkte samarbejder og relatere til andre relevante fagområder i analysen af specialoperationer som et strategisk instrument.
 • Kan selvstændigt fortsætte sin egen faglige udvikling inden for brugen af specialoperationer som et strategisk instrument.

 

Indhold

Modulets hovedkomponenter

 

Tema 1) Hvad er specialoperationer?

Introducerer en række teoretiske, strategiske og historiske bud på hvordan specialoperationer kan forstås.

 

Indhold: Der vil blive gennemgået epistemologisk, historisk, teoretisk og strategisk litteratur, som har en mere eller mindre direkte berøringsflade med specialoperationer. Udover litteratur, som beskæftiger sig direkte med specialoperationer på et generisk plan vil der bl.a. også blive gennemgået generelle viden-skabsteoretiske betragtninger, som kan danne grundlag for specialoperationers konceptuelle platform.

 

Mål: At skabe en fælles ramme for at diskutere og forstå specialoperationer som et særegent strategisk instrument. Denne ramme danner grundlag for den videre undervisning og læringsproces i modulet.

 

Tema 2) Hvem udfører specialoperationer i dag?

Tema 2 introducerer specialoperationsstyrke enhedernes operative og organisatoriske karakteristika samt en gennemgang af specialoperatørens indvirkning på specialoperationen.

 

Indhold: Konkrete operationer udført af specialoperationsstyrker vil blive belyst, samt de organisatoriske kendetegn, der gør sig gældende ved især danske specialoperationsenheder. Den enkelte specialoperatør vil også blive belyst, bl.a. gennem kønsstudier og psykologiske analyser. Specialoperationer er bl.a. kendetegnet ved at være bestemt ud fra et menne-skeligt domæne, mere end et teknologisk og/eller miljøbestemt domæne, hvorfor der bliver lagt særlig vægt på mere humanistisk litteratur i denne blok.Mål: At forstå og reflektere over udviklingen og entiteten af de aktuelle aktør-elementer, der udfører specialoperationer i dag.

 

Tema 3) Skrøbelige stater, stabiliseringsstrategi og ukonventionel krigsførelse

Tema 3 introducerer den strategiske/sikkerhedspolitiske kontekst som specialoperationer skal virke i.

 

Indhold: Den overordnede politiske agenda og den aktuelle sikkerhedspolitiske situation er bestemmende for hvordan specialoperationer kan og bør virke i dag. Der vil blive gennemgået aktuelle stabiliserings-strategier samt litteratur om ukonventionel krigsførelse og moderne krige, samt en præsentation af andre relevante ikke-militære instrumenter. I denne blok vil der også blive gennemgået mere generiske betragtninger vedrørende voldseskalation samt spek-trum for konflikt.

 

Mål: At vurdere specialoperationers strategiske funktion og placering i national og international politik, herunder i forhold til ikke-militære instrumenter.

 

Tema 4) Casestudie

Tema 4 samler hele forløbet i arbejde med et casestudie.

 

Indhold: Forskellige aktuelle strategiske problemstil-linger vil blive præsenteret til gruppearbejde.

 

Mål: At applikere den tilegnede viden om specialope-rationer i konkrete og realistiske strategiske problemstillinger.

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)

Undervisningen er tilrettelagt som ”blended learning” med en vekselvirkning mellem teori og empiri. Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer med vægt på former som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle og arbejde tværfagligt med fagets centrale problemstillinger mundtligt og skriftligt. Herigennem vil den studerende blive i stand til at udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling.  

 

Der vil blive inddraget studieaktiviteter som online diskussioner, gruppearbejde, mundtlige oplæg, mindre opgaver, vejledt selv-studie og casearbejde.

 

Selvstudieperioderne

Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med litteraturen til det aktuelle tema. Underviseren vil i denne periode udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau.

 

De studerende vil få mindre skriftlige opgaver undervejs, der kan diskuteres i studiegrupper, men som afleveres selvstændigt. Disse skriftlige opgaver vil danne grundlag for diskussionsemner i et online debatforum samt ved tilstedeværelsesmodulerne.

 

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger.  Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

 

Underviserens og de studerendes roller

Undervisningen stiller krav til, at såvel underviser som studerende er i stand til at veksle mellem forskellige roller. Underviserrollen spænder over lærercentreret undervisning, vejledning og understøttelse af de studerendes gruppediskussioner. Tilsvarende spænder den studerendes rolle over aktiv deltagelse i lærercentreret undervisning og selvstudie samt selvstændig tilrettelæggelse af gruppe- og casearbejde i forbindelse med de asynkrone læringsforløb og online diskussioner i selvstudieperioderne.

 

Krav på modulet

Viden bibringes primært på dansk, men der kan forventes delelementer på engelsk, ligesom læsepensum hovedsaglig er på engelsk.
De studerende forventes herudover at have læst pensum, deltage aktivt i undervisningen, spille ind med og relatere deres egne empiriske erfaringer til det gennemgåede samt udarbejde skriftlige studieprodukter på baggrund af gruppearbejdet som udgangspunkt til mundtligt oplæg.

 

Eksamen / Prøve / Certificering

Prøveform: Eksamen forventes gennemført som synopsis. Nærmere information herom tilgår.

Bedømmelsesform: Karakter jævnfør syv-trinsskalaen

Eksamenssprog: Dansk eller engelsk

Censur: Ekstern

Moduloplysninger

April 2018

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Min 10 – max 15

Niveau 7
Jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

5 ECTS-point

4 måneder deltid 

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Major Lars H. Ehrensvärd Jensen
Institut for Strategi
Forsvarsakademiet
E-mail: LAJE@fak.dk
FIIN: FAK-IFS-04
Tlf.:    +45 72 81 75 74

MJ Allan Therkelsen
Uddannelsesafdelingen
Forsvarsakademiet
E-mail: alth@fak.dk

Studiekontoret ved Forsvarsakademiet
OASS Sascha Hedberg
E-mail: Studiekontor@fak.dk Tlf.: +45 72 81 70 82

03214968

VOFMMSFLEX9

Sidst opdateret 10. marts, 2021 - Kl. 09.49

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google