Underviser på Flyvevåbnets Sergentskole.

Foto: Forsvarsakademiet

Formål

Modulets formål er at styrke den studerendes kommunikative kompetencer som leder. Den studerende opnår ny viden om og forståelse for, hvordan sproget er med til at skabe bestemte situationer og handlemuligheder. Den studerende træner sine analytiske færdigheder med henblik på, at styrke sin ledelseskompetence til at rammesætte og navigere i kommunikative begivenheder, fx beslutningsprocesser, stabsmøder, strategiprocesser, seminarer og udviklingssamtaler.

 

 

Forudsætninger

Det forudsættes, at man kan læse akademiske tekster på engelsk.

 

Læringsudbytte

Målet er at deltageren efter endt modul har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Den studerende opnår et teoretisk, forskningsbaseret overblik over kommunikative perspektiver i ledelse og samarbejde. Den studerende har forståelse for forskelle og sammenhænge mellem fagets forskellige teorier og modeller.

 

Færdigheder

Den studerende kan anvende fagområdets teorier og metoder til at analysere kommunikative begivenheder. Den studerende kan tillige anvende fagområdets teorier til at identificere og vurdere praktiske problemstillinger og få øje på nye handlemuligheder.

 

Kompetencer

Den studerende kan anvende ovennævnte viden og færdigheder til at udvikle sin ledelsespraksis, f.eks. ved…

 • at rammesætte kommunikative begivenheder på måder, som er hensigtsmæssige i forhold til situationen og opgaven.
 • at styre og udvikle kommunikative begivenheder, der er komplekse og uforudsigelige.
 • at facilitere og lede processer, hvor deltagerne har forskellige interesser, perspektiver og fagligheder.

Mere konkret kan den studerende håndtere komplekse, modsætningsfyldte og udfordrende situationer, f.eks.:

 • Når der skal træffes beslutninger i fællesskab
 • Når der skal skabes nye ideer Når folk taler ud ad en tangent på møder
 • Når møderne mister fokus Når planen ikke holder, og der er brug for improvisation
 • Når der skal skabes overblik over komplekse situationer

 

Således at…

 • Rammen bliver klar for alle
 • Mødets formål bliver tydeligt
 • Deltagerne føler sig taget alvorligt
 • Målet står klart
 • Rollefordelingen bliver klar
 • Metode og retning justeres, når det viser sig hensigtsmæssigt

 

Indhold

På kurset vil der blive arbejdet med teorier om sprogets skabende kraft, særligt med udgangspunkt i teorierne Coordinated Management of Meaning (CMM), Positioneringsteori og Narrativ teori.

 

Modulet er delt op i 4 temaer.

 1. Tema 1: At gøre ting med ord. Om talehandlinger og kontekster.
 2. Tema 2: At skabe attraktive positioner for sig selv og andre.
 3. Tema 3: At arbejde med den skabende kraft i organisationens fortællinger.
 4. Tema 4: At omsætte modulets teorier til egen praksis.

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)

Modulet adskiller sig fra andre moduler ved at lægge større vægt på øvelser og praksis, hvorfor der er mere gruppearbejde, træning og andre øvelser og mindre pensum end på andre moduler.

 

Forberedelse

Den samlede forberedelse på ca. 70 timer er opdelt i fire perioder af ca. 3 ugers varighed for at støtte den studerende i struktureringen af arbejdet.  Hver periode indebærer selvstændigt arbejde med litteratur og undervisningsvideoer og afsluttes med et mindre studieprodukt.

 

Tilstedeværelse

Tilstedeværelsen er samlet i et 5-dages internat, der domineres af dialogbaseret undervisning, øvelser og ikke mindst gruppearbejder, hvor den praktiske træning er en integreret del. Til nogle øvelser og gruppearbejder udvælges således en procesleder blandt de studerende.

 

Individuelt arbejde

Den studerende skal se e-præsentationer og læse udvalgte tekster forud for tilstedeværelsen. Hovedparten af teksterne er på dansk, men der er også akademiske tekster på engelsk. Foruden teksterne er der ligeledes refleksioner og mindre opgaver forud for tilstedeværelsen. 

 

Arbejdsbelastning: 137,5 timer, som tentativt fordeler sig således:

 • Tilstedeværelse: ca. 40 timer.
 • Pensumlæsning: ca. 37 timer (ca. 370 sider).
 • Videoer og e-præsentationer: ca. 4 timer.
 • Opgaver og egen refleksion: ca. 30 timer.
 • Eksamen: ca. 25 timer.

 

Eksamen / Prøve / Certificering

Prøveform: Individuel skriftlig opgave på 18.000-24.000 tegn (7,5-10 normalsider)

Varighed: ca. 25 timer fordelt over ca. 20-25 dage.

Aflevering: Sendes som pdf-fil pr mail 20-25 dage efter sidste tilstedeværelsesdag

Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen

Censur: Ekstern.Kvalifikation (Q i DeMars)

Kontakt

Kursusleder

SPKONS Kristian Brobæk Madsen

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-ILO-FU10

E-mail: krma@fak.dk

Telefon: +45 72 81 75 24

 

Studievejleder

MJ Allan Therkelsen,

MMS sektionen, Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-MMS02

E-mail: alth@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 61

 

Kursussekretariat

Studiekontoret ved Forsvarsakademiet

OASS Sascha Hedberg

E-mail: studiekontor@fak.dk 

Telefon: +45 72 81 70 82

Moduloplysninger

Oktober 2020

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321-M401 eller tilsvarende civile.

Min. 12 - maks. 21

Niveau 7 jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

5 ECTS-point

Tilmeldingsfrist er 6. december 2020

Tilmeld via link

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelseskataloget på FIIN og Internet.

Eksterne kursister: 5.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

03214974

VOFMMSFLEX10

Sidst opdateret 10. marts, 2021 - Kl. 09.50

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google