Joint Tactical Air Controller

Foto: Forsvarsgalleriet

Hvor vil vi se de største militærteknologiske nybrud? Hvordan vil disse teknologier forandre fremtidens kampplads? Og hvilke krav stiller det til soldaten og den militære leder at skulle navigere i et operationsmiljø præget af stigende mængder information, som deles stadigt hurtigere på tværs af platforme og domæner?

 

Spørgsmål som disse vil være omdrejningspunkt for dette FLEX-modul, der har samspillet mellem militærteknologi, samfund og menneske som fokusområde.

 

Formål

Kurset har til formål at ruste danske officerer til en militærteknologisk virkelighed og en fremtidig kampplads under hastig forandring. Droner og kunstig intelligens vinder i stigende grad indpas i militære operationer og åbner dermed nye strategiske, operative og taktiske muligheder. Men den stigende autonomi og uigennemsigtighed i AI-teknologien rejser samtidig vanskelige spørgsmål og etiske dilemmaer i forhold til den militære opgaveløsning og beslutningstagen. For at give fremtidens militære ledere de bedste forudsætninger for at kunne reflektere kritisk over disse muligheder og dilemmaer, præsenterer kurset en række begreber og teorier, der operationaliseres i forhold til konkrete teknologier og cases. Kort sagt giver kurset en bred indføring i de nyeste militærteknologiske trends med inddragelse af strategiske, ledelsesmæssige, sociologiske og historiske perspektiver, hvilket vil gøre kursusdeltageren i stand til at vurdere teknologiens indflydelse på den militære opgaveløsning på strategisk, operativt og taktisk niveau.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professionsbachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

 

Læringsmål

Efter endt gennemførelse af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Forstår de historiske og samfundsmæssige forhold, der ledte til den såkaldte militærteknologiske revolution (Revolution of Military Affairs) i 1990’erne, herunder forestillingen om informationsdominans, netværksbaseret krig og den hybride kampplads som et multidomæne.
 • Kender til forskellige videnskabelige tilgange til teknologi som begreb, herunder teorier om hvordan den teknologiske udvikling både er formet af og former mennesker og samfund.
 • Kan reflektere kritisk over militærteknologiske problemstillinger, herunder udfordringen med at skabe ’forklarlig AI’.

 

Færdigheder

 • Kan anvende videnskabelige teorier og metoder til at selvstændigt at analyse teknologiske problemstillinger i egen praksis.
 • Kan identificere og kortlægge de forskelligartede teknologiske aktører i et militærteknologisk netværk.
 • Kan formidle teknologiske problemstillinger, dilemmaer og vurderinger til kollegaer, militære chefer og politiske beslutningstagere.

 

Kompetencer

 • Kan tilegne sig den nødvendig viden for at kunne træffe beslutninger om og håndtere situationer i et komplekst informationsmiljø.
 • Kan deltage i og bidrage til overvejelser og analyser af teknologiske problemstillinger på tværs af værn og domæner (herunder kapacitetsopbygning, materielindkøb, træning og operationer).
 • Kan indgå i professionel diskussion og tværfagligt samarbejde om analyser og løsning af militærteknologiske opgaver og situationer.

 

Indhold

Kursusmodulet er opbygget i tre dele, der har et henholdsvis teoretisk, praksisnært og empirisk sigte:

 • Del 1: Introduktion til modulet, herunder indføring i forskellige teknologiforståelser og -forestillinger samt modeller og teorier, der belyser samspillet mellem mennesker og maskiner. Diskussion af de forskellige teoretiske blik på teknologien (fra kritisk sociologiske samt samfunds- og humanvidenskabelige til teknologideterministiske og materialistiske tilgange).
 • Del 2: Praksisnært fokus på militærteknologiske cases og domæner (land, sø, luft, cyber og space) samt operative dilemmaer og problemstillinger knyttet til den voksende militære anvendelse af AI og big data (herunder uigennemsigtighed/black-box problemet, informationsoverload og datavisualisering).
 • Del 3: Empirisk analyse af egen militærteknologiske praksis og data med henblik på udformning af problemformulering til skriftlig eksamensopgave.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet forløber som et blend af fjernundervisning, selvstudium og tilstedeværelse – i form af fem dages internat 27/9-1/10 2021 på Høvelte Kaserne.

 

Fjernundervisnings- og selvstudieperioden vil særligt omfatte del 1 og 3, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med pensum (litteratur vil primært være på engelsk), som suppleres af online webinarer, workshops og kortere opgaver. Kursets del 2 vil afholdes som fem dages obligatorisk tilstedeværelse. Her vil en række eksterne undervisere og praktikere præsentere deltagerne for case-baserede problemstillinger, som kan danner grundlag for diskussion og kritisk refleksion blandt deltagerne i plenum og grupper.

 

Modulet er kan dermed fungere som et oplagt forstudie til afgangsprojektet, idet deltageren får mulighed for at arbejde målrettet med problemstillinger og empiriindsamling.

 

Prøver/eksamen/certificering

Prøveform: Skriftlig opgave (max 16 sider)

Bedømmelsesform: Skriftlig tilbagemelding med karakter (7-trinsskalaen).

Censur: Ekstern.

 

Eksamensopgaven skrives over et selvvalgt emne og forberedes i løbet af sidste del af kurset gennem analyser af egen praksis og workshops til udarbejdelse af problemformulering. Opgaven skal med udgangspunkt i problemformuleringen og under inddragelse af relevant litteratur demonstrere den studerendes evne til at sætte fagets begreber og teorier i spil gennem en selvstændig analyse af en valgt problemstilling.

 

Bemærkninger

Fjernundervisningen påbegyndes i uge 36. Obligatorisk tilstedeværelse afholdes 27/9-1/10 2021 på Høvelte Kaserne.

Tilmelding

Opslag på www.fak.dk primo maj.

 

Tilmeldingsfrist

Tilgår senere

Moduloplysninger

Januar 2021

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveau M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Min. 8 – max. 24

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point

10 ugers deltidsstudium med 5 tilstedeværelsesdage.

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelses-skitsen på www.fak.dk

(fysisk tilstedeværelse: 4–8 OKT 2021)

Interne deltagere: (FSV)

Eksterne deltagere: kr. 5.000

Forsvarsakademiet

Institut for Militær Teknologi, Ryvangs allé 1

2200 Kbh Ø

Adjunkt Andreas Graae, Institut for Militær Teknologi

E-mail: agra@fak.dk

Tlf.: +45 41 71 06 10

Studievejleder

Major Allan Therkelsen

MMS sektionen

E-mail: alth@fak.dk

FIIN: fak-mms02

Tlf.: +45 72 81 70 61

Studiekontoret

Forsvarsakademiet

Kontorfuldmægtig Sascha Hedberg

E-mail: studiekontor@fak.dk

Tlf.: +45 25 55 22 04

Sidst opdateret 11. marts, 2021 - Kl. 13.09

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google