Elever på Flyvevåbnets Officersskole til undervisning

Foto: Forsvarsakademiet

Officersuddannelsen for Flyvevåbnet er erhvervsrettet mod førstegangstjenesten som officer i Flyvevåbnet. Officersuddannelsen for Flyvevåbnet udbydes således med uddannelsesretningerne:

 

  • Kontrol og varsling
  • Teknik
  • Operationsstøtte
  • Pilot (Jager, Transport, Helikopter)

 

Formålet med Officersuddannelsen for Flyvevåbnet er, at den studerende bliver kvalificeret til at bestride stillinger som officer på laveste funktionsniveau i Flyvevåbnet indenfor et givent funktionsområde.

Bliv officer i Flyvevåbnet

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om de enkelte uddannelser på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsen bygger på et flyvevåbenspecifikt og et mere generelt forsvarsspecifikt videngrundlag inden for områderne militære operationer, militær ledelse og militær strategi. Dele af uddannelsen er udviklingsbaseret, mens andre dele er tættere knyttet til praksis. Udviklingsbaseringen indebærer, at uddannelsen baseres på ny viden fra forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder - som er relevant for Flyvevåbnet og Forsvaret - samt nye erfaringer fra Flyvevåbnets virke.

 

Uddannelsesretningernes formål

Formålet med de enkelte uddannelsesretninger er, at den studerende tilegner sig en specifik viden, færdigheder og kompetencer indenfor funktionsområderne.

 

Kontrol og Varsling

Den studerende skal opnå forudsætninger for at kunne fungere som officer i forbindelsen med gennemførelse og støtte af Forsvarets luftoperationer.

 

Teknik

Den studerende skal opnå forudsætninger for at kunne fungere som officer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af den tekniske og logistiske virksomhed på enhedsniveau.

 

Operationsstøtte

Den studerende skal opnå forudsætninger for at kunne fungere som officer i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af operationsstøtteaktiviteter.

 

Pilot (Jager, Transport, Helikopter)

Den studerende skal opnå forudsætninger til at kunne fungere som pilot i en af Forsvarets flytyper.

 

Uddannelsens struktur

Officersuddannelsen for Flyvevåbnet varer 28 måneder, dog varer pilotuddannelsen ca. 63-78 måneder, da piloter skal uddannes på enten kampfly, helikopter eller transportfly mens de skal gennemgå den teorietiske del af officersuddannelsen. Officersuddannelsen er delt op i forskellige moduler. Hvert modul er et afsluttet undervisnings- og læringsforløb, med det formål, at den studerende udvikler en samlet ”pakke” af viden, færdigheder og kompetencer.

 

Uddannelsesstrukturen, og dermed rækkefølgen af modulerne, er tilrettelagt ud fra et fagligt og læringsmæssigt hensyn, hvor der er en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis. Det indebærer, at den teoretiske undervisning og praksis kombineres i en vekselvirkning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet igennem uddannelsesforløbet. Under diplomuddannelsen anvendes erfaringer fra praksis i de foregående moduler.

 

Officersbasisuddannelse

Under Officersbasisuddannelsen skal den studerende lære at virke som soldat, udføre ledelse af personel på manuelt niveau og fungere som gruppefører.

 

Funktionsuddannelse

Under funktionsuddannelsen er der et fagligt og praktisk fokus på det speciale, den studerende skal ud og virke i efter endt uddannelse.

 

Diplomuddannelse

Den militære diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, hvor den studerende skal lære at forholde sig refleksivt til officerens praksis og kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.

 

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.33