Forsvarets Uddannelsespris

Foto: Forsvarsakademiet

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført, samt at sætte særlig fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende, kursusdeltagere, elever, soldater eller medarbejdere generelt i Forsvarsministeriets Koncern. 

 

Forsvarets Uddannelsespris 2021

Forsvarets Uddannelsespris 2021 skal gå til en underviser (lærer/faglærer/instruktør), en medarbejder, en gruppe, et undervisnings-/uddannelsesprojekt eller et initiativ i Forsvarsministeriets koncern, der er ekstraordinært, inspirerende, udviklende eller lærende.

 

 

Indstillinger til Forsvarets Uddannelsespris 2021

NK ved FKO COMMCEN VEST/FLR KARUP

 

SSG Nicolaj Villadsen har i kraft af sit positive tilgang til uddannelsen af OPR ved FKO COMMCEN VEST og FLR KARUP været en fantastisk NK der har bidraget til at der blev udarbejdet og derefter genneført en UDD af OPR fra tre værn, så alle har et fælles niveau.

 

SSG Nicolaj Villadsen har sørget for at alle OPR har fået en fælles basis UDD, der gør at alle føler sig som en del at FKO COMMCEN KARUP/FLR KARUP, og givet alle en fælles platform til deres virke som OPR. Og alt dette er sket uden nogen form for UDD plan, som han også selv måtte udvikle, implementere og dokumentere. MA har reflekteret kritisk og derfor formået at udvikle denne fælles UDD, som også skulle være fremtidssikret. MA forstår at tage udgangspunkt i den enkeltes læring, særligt i praksis, som har været vigtig i tilblivelsen og forankringen af UDD.

Underviser SSG Camilla Scharla

 

SSG Camilla Scharla er særdeles engageret og didikeret til sit arbejde med den militære akademiuddannelse, dette både i relation til udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og ikke mindst gennemførsel af undervisning. MA er tilmed dygtig og har fokus på egenudvikling og hjælp til/sparring med øvrige kolleger i FAK.

 

SSG Camilla Scharla har virkelig kastet sig 100% ind i udviklingen og gennemførelse af den militære akademiuddannelse. MA deltager aktivt i mange processer omkring uddannelsen. MA har en jævnlig sparring med relevante partnere på FAK som UC, USF og CMO.

 

MA har gennemført to af vores værnsspecifikke moduler med stor succes, herunder identificeret en række områder, der skal forbedres og som allerede er igangsat for at sikre en så god uddannelse til de studerende og værnet som muligt. MA engagerer sig dybt i de studerende og er meget fleksibel i forhold til deres vejledning. MA understøtter de øvrige uddannelser vi har, med den viden hun har opbygget under sit arbejde med MAU. MA roses og anerkendes af censorer.

It- og cyberuddannelse på højeste niveau!

 

SSG Morten Holmgaard har været en afgørende drivkraft i forhold til at udvikle og videreudvikle It- og cyberuddannelse i Forsvaret. Uddannelserne har fokus på talentudvikling og motiverende skift mellem skole og praktik. I forhold til uddannelsen af cyberværnepligtige har Morten sat nye standarder.

 

SSG Morten Holmgaard har etableret et tæt samarbejde med civile erhvervsskoler, der sikrer en optimal udvikling af faglige talenter. Morten har udviklet værktøjer, der støtter de operative enheders uddannelse af it-specialister. Morten har været en afgørende drivkraft i udviklingen af Cyberværnepligtsuddannelsen, hvor Morten har sat nye standarder i forhold til kreativitet, innovation og kvalitet. Morten har bl.a. fået udviklet fiktive nyhedsklip i et realistisk og relevant scenarie, der bygger op til den efterfølgende udddannelse. Morten har udviklet en række bidrag de operative enheder kan støtte sig til i den lokale uddannelse. Bl.a. en portal, hvor soldaternes udvikling kan følges, og chefen kan få overblik.

Underviser SSG Dennis Vels Kristensen

 

SSG Dennis Vels Kristensen er en rollemodel indenfor egenudvikling på instruktør- og lærerområdet, til gavn for både egne elever og kollegaer ved Militærpolitiet og Trænregimentet. SSG Vels er endvidere blevet en kompetenceperson indenfor Kvalifikationsramme for Livslang Læring (KLL).

 

SSG Vels har som Infanterilærer på MP-Skolen, selvstændigt dygtiggjort sig indenfor moderne undervisningsprincipper, herunder kollaborativ læring og de nyeste instruktør- og læringsteorier, samt udviklet tilgangen til undervisning ved MP. MA formidler reflektivt sin viden bredt ved MP og TRR. MA har et beundringsværdigt fokus på at give plads til og udvikle på underlagt personel i en sikker ramme og på en teoretisk velfunderet måde. MA har et fantastisk helhedssyn, hvor opgaven og uddannelsen altid er i centrum, på tværs af enheder og personel. MA er på eget initiativ blevet en kompetence indenfor KLL og har drevet udviklingen af MP UDD dokumentation i KLL.

Sløringsuddannelsen i Hæren

 

Med MJ Lars Andresen som ansvarlig for sløringsuddannelsen i Hæren, er der kommet fornyet fokus og interesse på et ellers glemt område. Hæren og specielt 1. Brigade er med dens nye føringskoncept i fuld gang med at lære, hvordan man overlever på den moderne kampplads, og her er sløringsuddannelsen en vigtig brik.

 

Lars har fra starten af implementering af sløringsnet M/18 været med til at gøre sløringsuddannelsen synlig, relevant og effektiv. Som ansvarlig for sløringsinstruktørkurset har Lars formået at inddrage ressourcepersoner fra andre tjenestesteder for dermed at gøre kurset yderst spændende og relevant for fremtidige instruktører. Der er i dag stor efterspørgsel på både sløringskurset og Lars' kompetencer og ekspertise. Lars har bl.a. støttet med opdatering af Grundlæggende Felttjeneste for Enkeltmand, udarbejdet en brugervenlig manual til sløringsnet M/18 samt gennemført "road shows" med fremvisning af de nye sløringsnet samt støttet enheder i Hæren med sløringsuddannelse for stabsenheder.

Evalueringsplatformen

 

KL Søren E. Marcussen og OS "Jonas" indstilles til Forsvarets Uddannelsespris 2021 for projektet "Evalueringsplatformen" (EP), der udvikler en innovativ digital evaluerings- og analyseplatform som et værktøj til at følge og analysere præstation og udvikling i uddannelse og træning.

 

EP kan anvendes af INSTR på både grund- og efteruddannelse, samt ved træning i operative ENH og danner grundlag for en systematisk, fælles og ensartet evaluering af præstation.

 

Med EP registreres observationer og vurderinger digitalt i situationen, så værdifuld viden ikke går tabt. EP danner faktuel viden til at vurdere uddannelses- og træningsprogrammers effektivitet og gør det muligt at identificere tendenser og mønstre i præstation, så uddannelse og træning kan målrettes og udvikles mest optimalt. Samlet set bidrager EP til bedre overblik, mere viden, dokumentation og kvalitetssikring, faglig udvikling af INSTR, træning og UDD samt muligheden for optimeret allokering af ressourcer. 

Kompetent uddannelse i Ny Tidsløsning

 

CSG Karsten V. Østergaard indstilles for sin kompetente undervisning indenfor den nye Tidsløsning i DeMars. Karsten er en meget dedikeret underviser med et omfattende undervisningskatalog indenfor Ny Tidsløsnings mange facetter. Uden Karsten ville Ny Tidsløsning have fået en endnu sværere start.

 

Karsten uddanner rigtig mange medarbejdere i Forsvaret. Hvad end der er tale om tidsadministratorer, nye ledere eller chefer på alle niveauer, får de samme grundige undervisning, hvor fagligheden er i centrum. Karstens undervisning tager udgangspunkt i forvaltningsgrundlaget på området, hvilket gør, at Karstens undervisningsmateriale er i høj kurs, fordi det er gennemarbejdet og korrekt. Karstens store arbejdsindsats, i forbindelse med indføring af det nye tidsstyringssystem, såvel de fysiske kurser samt udarbejdelsen af de mange ”FELS” kurser, viser en særdeles kompetent instruktør, som formår at omstille sig til nye platforme, og videreformidle viden, som er efterspurgt.

Commandteam 2BT/1AFD/DAR

 

SSG Michael Abildstrup Lauritsen har som BM altid været et forbillede for andre. Som faglærer og underviser viser M.A. stort engagement han er altid behjælpelig og klar til at dele ud af sin faglige viden.

 

M.A. faglige stolthed og store interesse gør at M.A. altid er villig til at påtage sig nye opgaver som løses bedre end forventet. M.A.’s store interesse for sit fag gør at han altid er i dialog med diverse faggrupper for at udveksle viden og erfaringer, således at M.A. sikre at det bedste uddannelses materiel og viden er til rådighed for alle. M.A. har bl.a. været i dialog med faggruppe Panser i forbindelse med udd. på Hærens nye KØTJ. Her har MA erfaret fejl og mangler i uddannelses materiale. Han har selv foreslået løsninger og nyt uddannelsesmateriale som han har fremsent til faggruppen med det formål at tilvejebringe en løsning, der er til gavn for Hæren.

Indstilling af Air Control Wings uddannelsessektion

 

Indstillingen gives på baggrund af Air Control Wings (ACW) unikke uddannelsessektion, som gennemfører ACW uddannelser i et "fra vugge til grav" forløb, med fokus på rekruttering af nye medarbejdere, sektionens didaktiske valg i læringsprocessen, og på livslang læring for ACW medarbejdere.

 

Effekten af sektionens indsats gør, at ACW altid har kvalificerede kandidater til ACW uddannelser, hvor kandidaterne skal kunne tage ansvaret for beskyttelse af Danmark og det danske luftrum. Sektionen arbejder med nutidige didaktiske valg i deres tilgang til læring. Særligt giver arbejdet med ”transfer” og anvendelse af mentor - og sidemandsoplæring effekt, og imødekommer målet om en effektiv læringsproces med et højt læringsudbytte. Effekten af sektionens indsats er helt centralt for, at ACW specialiserede MA uddannes i takt med udviklingen af Forsvarets opgaver. Sektionen sikrer, at FLV til stadighed kan værne om Danmarks sikkerhed mod udefra kommende trusler i luften.

Styrkelse af Hærens befalingsmænd via digitale løsninger

 

SSG Bob Ludvigsen personificerer efterlevelsen af Hærens Sergentskoles ambitioner om, at anvende fjernundervisning og digitalisering for herigennem at supplere uddannelsesvirksomheden med digitale løsninger, der markant øger kvaliteten på alle skolens uddannelser.

 

Bob har i et tæt samarbejde med Sergentskolens enheder udviklet en bred vifte af elektronisk understøttede læringsobjekter til brug ved skolens uddannelser. Disse produkter, med tilhørende læringsforløb, har på forbilledlig vis været med til, både at understøtte koblingen mellem teori og praksis og samtidig tilsikret en visuel, digital gennemgang af emner, der efterfølgende gennemføres i praksis. Dette har på markant vis hævet både læringsudbyttet ved eleverne, men også frigivet tid til lærernes forberedelse og kompetenceudvikling. Bobs indsats understøtter i en sådan grad FAK strategiske pejlemærke om digital undervisning, at skolen jævnligt kontaktes af andre enheder, der søger inspiration.

Den Militære Akademiuddannelse

 

Trods vanskelige forhold grundet COVID-19 har MAU organistaionen på tværs af de fire sergentskoler ved Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen udviklet og implementeret Forsvarets nye akademiuddannelse. En uddannelse der siden starten af august 2020 har høstet stor ros fra de studerende.

 

MAU organisationen har i samarbejde med mangeartede interessenter skabt en ny uddannelse målrettet befalingsmanden og med fokus på det praksisnære. Dygtige ressourcepersoner fra de fire sergenterskoler ved Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen har siden 2018 været en vigtig del af drivkraften i udviklingen af studieordningen, modulplanerne og ikke mindst implementeringen af veltilrettelagte og relevante uddannelsesaktiviteter. En uddannelse der siden opstarten i august 2020 har opnået stor anerkendelse fra de studerende for sin overførbarhed til den enkeltes hverdag samt for at bidrage til en øget helhedsforståelse. Samlet set et væsentligt kompetenceløft for alle befalingsmænd.

Innovative og fremsynede faglærere på CST

 

Fra simulation til virkelighed. CST har en gruppe yderst dedikerede faglærere, der hver dag gør en forskel for deltagerne på uddannelse og ifm. læring i Søværnets enheder. I særdeleshed i forbindelse med BDM SIM har de været innovative og fremsynede, da Søværnet først bagefter har set potentialet.

 

Battle Damage Management (BDM) simulatoren (SIM) på CST er en unik mulighed for Søværnet til at træne DANSARC/FOST procedurer. SIM er bygget af CST faglærere da de så en mangel i Søværnet. SIM er bygget op af udstyr, som faglærerne har fundet tilovers på andre enheder. Både i planlægningen og når uddannelsen kører er det en fælles opgave for alle ved CST. For når 25 besætningsmedlemmer skal coaches individuelt og som hold kræver det faglig ekspertise, viden om netop dette skibs praksis og sidst men ikke mindst at udstyr og forplejning spiller. Fokus på intensiv træning af procedurer giver god transfer. BDM simulatoren er i dag en fast del af enhedernes DANSARC opkøring og officersuddannelsen.

Skydeuddannelse frem for alt

 

SSG Michael Miszcuk Jørgensen, Mickie - personificerer den grundlæggende skydeuddannelse. Han øser gavmildt ud af sin viden, færdigheder og kompetencer. Mickie er anerkendt som Hærens fremmeste "skyde-guru". Han har overtaget faget uden nedgang i niveau, i starten endog som ene mand, nu med et lille team, som han selv har uddannet.

 

Mickie har selv uddannet og udviklet sine to faglærere. Han plejer talenter gennem sine kurser, seminarer og det netværk, der springer ud af disse. Med kurser og fag følger også motiveret og målrettet ajourføring af de tilhørende reglementer, uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner. Entrepreneur beskriver ret godt Mickies måde at udvikle undervisnings- og uddannelsesmiljø samt skydeuddannelsen generelt på. Han reflekterer kritisk, men konstruktivt, specielt i forhold til eget og sit teams virke. Mickie strækker sig langt for, i en travl hverdag, også at bistå kolleger og enheder med sin ekspertise og energi. Mickie har stor faglig og personlig autoritet, som kommer uddannelsen til gode.

SSG Jesper Lang Nielsen har i særlig grad været med til at øge kvaliteten af enhedsuddannelse i 1BDE tre PNINFBTN gennem et udbetinget fokus på faglighed og systematisk udvikling af de primære uddannere i underafdelingerne. Han er i sandhed en rollemodel indenfor uddannelse i Hæren.

 

SSG Jesper Lang Nielsen har medvirket til udvikling af en mentoreringsordning for de primære uddannere i PNINFBTN, hvilket løftet den enkelte fagligt. Han støtter aktivt sine elever i kritisk at evaluere deres egne og andre præstationer med fokus på enhedens samlede mål. SSG har samtidigt med sin rolle som mentor været en drivende kraft for udviklingen af uddannelsesdokumentation for enheds- og føringsuddannelse. Dette har skabt et ensartet uddannelsesgrundlag for PNINFBTN, og dermed en mulighed for at fokusere på læringsudbytte frem for gennemføreslse af aktiviteter. SSG bistår sine kolleger på tværs af Hæren som vejleder indenfor uddannelse ved altid at fokusere på det langsigtede læringsudbytte.

Uddannelseschef Mads Blaajberg Nielsen

 

Med SCH Mads Blaabjerg Nielsen(MBN) som initiator og facilitator har uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland påtaget sig en betydelig rolle i udvikling af redningsspecialistddannelsen(REDSPEC UDD) gennem de sidste 8 år.

 

I 2012 havede MBN en bærende rolle i udviklingen af selve format og struktur på REDSPEC UDD. I 2013 udviklede MBN en masterinstruktør uddannelse for kolleger rundt om i landet. MBN forfattede et omfattende lærebogsmateriale til den nye REDSPEC UDD. Materialet er løbende redigeret og udviklet. MBN har faciliteret workshops og opkvalificeringsforløb for INS fra alle BRS afdelinger for at sikre udvikling og videndeling. MBN har faciliteret en lang række  justeringer og udviklingspunkter i REDSPEC UDD gennem faglige netværk og videndelings workshops. MBN er nu som uddannelseschef stadig et naturligt omdrejningspunkt for udvikling af  REDSPEC UDD. Alt det te gennemen engagering af UDDAFD BRSMJ.

Muliggørelse af typeruddannelse på CL 604, Challenger, trods Covid 19

Grundet COVID19, har det ikek været muligt at typeuddanne flyteknikere i Canada. SG Christian Lund-Petersen  indstilles, idet han fandt og fremlagde et muligt alternativt: En online typeuddannelse. Som resultat heraf, har tre mekanikere gennemført og bestået, hvorved de kan indgå i enhedens Arktiske opgaveløsning.

 

Tiltaget har skabt et forbedret udgangspunkt for turnusordning i forbindelse med ATW kontinuerlige opgaveløsning i Arktis, til gavn for medarbejdernes trivsel og enhed.  Dertil bidrager tiltaget til fastholdelse og motivation for nye teknikere, der nu som typeuddannede kan bidrage til den vigtige opgaløsning. Christian har med sin høje faglighed løbende tilset kvaliteten i undervisningen og gennem konstruktiv feedback til kursusudbyderen tilsikret , at indholdet til hver en tid har afspejlet elevernes konkretet behov. Initiativet rækker ud over det forventelige for en elevvejleder, som også er en del af  stillingen, som Christian for nyligt er tiltrådt.

Innovativ og højt respekteret underviser på intra- og internet

 

De fleste redaktører på koncernens intranet og hjemmesider har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med Kursusleder Per Petersen. Per har gennem sit virke og med meget få midler formået, først at gennemføre tilstedeværelses undervisning og senere omlægge hele området til e-learning.

 

Per har gennem 13 år undervist medarbejdere i brugen af de koncernfælles løsninger for intranet og hjemmesider. Hver gang der bliver skiftet system eller kommer nye medarbejdere, er det Per, der uddanner dem. Han har gennem alle 13 år, ene mand, stået for uddannelse til alle koncernens ca. 4500 administratorer og redaktører. En opgave, der aldrig ville kunne løses uden Pers innovative brug af e-learning på FELS. Per er desuden en meget efterspurgt og respekteret ressource, når der skal rådgives i brugen eller laves uddannelse for særlige medarbejdergrupper.

HRN Enkeltmandskursus (INTOPS)

S7/2. Logistikbataljon/Trænregimentet, ved Karsten Østergaard

 

Indstillingen gives for sektionens gennemførelse af enkeltmandskursus for Hæren (EMU). Sektionens evne til at uddanne soldater og civile forud for mission er exceptionel. Igennem professionalisme, kritisk tænkning og fornyelse, skaber sektionen et produkt der skaber en unik effekt for Forsvaret.

 

Sektionen skaber grundlaget for at soldater og civile opnår den rette viden, færdigheder og kompetencer, der skal til forud for udsendelse som enkeltmand. På trods af et meget svingende uddannelsesniveau blandt deltagere, som spænder fra yngste konstabel til erfaren general, formår sektionen at tilpasse indholdet og formidlingen således læringsudbyttet er optimal for alle. Udvikling af kursusindholdet er i fokus. Sektionens instruktører engagement og professionalisme skinner igennem ved den reflekterede tilgang til gennemførelse og forankring af erfaringer. Forankringen anvendes til at optimere kurset, både under og efter. EMU har i særlig grad haft en unik og positiv effekt på hele Forsvaret.

Mr. Uddannelse

 

SSG Morten Holmgaard har omsat FSV uddannelsesstategi til praksis, herunder udarbejdet en vejledning med tips og råd til at bringe nytillærte kompetencer i brug i enhederne. Han har formået at bringe erhverskolerne i spil, hvor det giver værdi. Morten har lyttet til enhederne og støttet med praktik ved behov.

 

Morten er uddannelsesmand med stort U, men har også fokus på virkeligheden samt udfordringer i enhederne. Morten har på baggrund af kritisk refleksion lavet vejledning til brug i enhederne i forbindelse med skiftet mellem uddannelse og job. Morten har bistået kollegaer, enheder og værn med sin ekspertise og erfaring indenfor IT-uddannelse i form af oplæg og støtte. Morten har haft en meget positiv indvirkning på såvel IT-SUP UDD samt uddannelsen af Cyber værnepligtige. Morten tog afsæt i veksling og inddragelse af kompetencer i hans akademi opgave. Morten har ligeledes udarbejdet en SOP for IT-UDD, der forventes implementeret i hele regimentet

Militær Fysisk Træning

Team Region MIDT (Jylland) – TRÆNVEJL Maria Krøyer Albrectsen og TRÆNVEJL Anders Ronald Thomsen

 

Center for Militærfysisk Træning, Team region MIDT (Jylland) har i forbindelse med COVID-19 hjemsendelse fremstillet læringsvideoer formidlet via FPS og udgivet til brug for alle på YOUTUBE. Træningsvideoer har været anvendt af de kommende værnepligtige til deres personlige mentale og fysiske træning.

 

Team Region Midt har produceret 10 videoer med mulig træning for "Hærens Værnepligt august 2020 Militær Fysisk Træning. Videoer er blevet godt modtaget og brugt af de værnepligtige sidste år og kan fortsat bruges som pre-militærfysisk træning. Videoer er udviklet i forhold til Militær Fysisk Træningskoncept - på et grundlæggende niveau for træning: "KOM I GANG". Videoer har haft en positiv indvirkning på forståelsen af at "de unge" anvender mobiltelefon til udlæsning af viden - og at det kan få dem til at gøre noget aktivt - kompetenceudviklende. Maria og Anders er det gode eksempel i forhold til CMT fremtidsmål om at alle lektioner kan udlæses på tjenestemobiltelefoner via Moodle og MinUddannelse.

 

Prisen tildeles efter et eller flere af følgende kriterier

 • Bidraget til at indfange og udvikle nye talenter indenfor uddannelsen/-området.
 • Medvirket til at udvikle uddannelsernes relevante og faglige grundlag.
 • Bidraget til at fremme innovation og entreprenørskab i et undervisnings- og/eller uddannelsesmiljø eller selve uddannelsen.
 • Reflekteret kritisk over eget og andres lærer-/ instruktørvirke – og herefter demonstreret/handlet i praksis.
 • I særlig grad haft en positiv indvirkning på gennemførelsen eller tilblivelsen af en uddannelse eller undervisningsforløb.
 • Har udarbejdet skriftlige bidrag til udvikling af forsvarets uddannelser og undervisning.
 • Har bistået kolleger eller enheder med særlig ekspertise, som konsulent, coach, facilitator, oplægsholder eller lignende.

 

Alle indstillinger vil i år blive vurderet af en dommerkomite, som består af:

Dommerkomité 2021

Føringsstøtteregimentet
Leder for Hærens Fjernundervisningselement

 

Jeg brænder for læring og især fjernundervisning, hvor min opgave er at støtte HRN med udvikling af fjernundervisning.

 

Jeg mener at uddannelse er noget af det vigtigste i Forsvaret, da det er forudsætningsskabende for, at vi kan løse vores kerneopgave. Derfor mener jeg, det er vigtigt, at vi konstant har fokus på at uddannelsen er tilpasset målet og målgruppen – og at teknologien understøtter uddannelsen og ikke omvendt.

Beredskabsstyrelsen
Souschef, Strategisk Uddannelse og Pædagogik

 

Jeg er cand.mag. og Master i Pædagogisk Psykologi og har en baggrund fra uddannelsessektoren - både civilt som gymnasielærer og adjunkt på Læreruddannelsen – og militært som lektor på Flyvevåbnets Officersskole (”det gamle FLOS”). I dag er jeg chefkonsulent og souschef i Beredskabsstyrelsen, hvor jeg arbejder med beredskabernes uddannelser.  Jeg er særligt optaget af didaktik og professionalisering af undervisere.

Chef Flyvevåbnets Sergentskole  

Som chef for Flyvevåbnets Sergentskole er jeg meget fokuseret på, at vores uddannelser skal bidrage til den operative effekt hos aftagerne i både operativ- og støttestruktur. Derfor skal der være opmærksomhed på relevans og høj kvalitet i læringsrummet, uanset om det er fra distancen eller ved tilstedeværelse.

 

Jeg mener at kvalitet skabes gennem faglig kompetence og didaktiske overvejelser, hvor der også er øje på fleksibilitet gennem en optimeret kombination af selvstudie, synkron/asynkron fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning, hvor det giver mening. Design af uddannelsesudbud skal samtidig imødekomme forskellige læringsstile og forskellige niveauer hos elever og studerende, så der skabes forudsætninger for et læringsrum, hvor den enkelte kan optimere sit læringsudbytte.

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter

 

Jeg har igennem mine mange år i Forsvaret primært været involveret i uddannelse af soldater. Siden 2001 har jeg arbejdet med udvikling af fjernundervisning, og har været med i skiftet fra brevskole, PU-hæfter, cd-rom frem til online uddannelser, og nu Moodle. Jeg har i mange år undervist i forskellige platforme og værktøjer til udvikling af fjernundervisning online, herunder Adobe Captivate – og så har jeg læst Master i IKT og Læring.

Specialkonsulent og cand.it

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter

 

Jeg er uddannet lærer og cand.it. og har siden starten af 00’erne arbejdet med digital læring. Jeg er ansat som specialkonsulent ved Forsvarsakademiet, hvor min primære opgave består i at støtte Forsvaret i at gennemføre digitalt understøttet læring. Jeg samler på gode erfaringer, og deler meget gerne ud af dem, så vi sammen kan gennemføre endnu mere interessante, inspirerende og effektfulde kurser organiseret som både blended learning og e-læring.

Dommerkomiteen er udpeget af Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret.

 

Tidligere vindere af Forsvarets Uddannelsespris

Er stort og velfortjent TILLYKKE til vinderen af Forsvarets Uddannelsespris 2019, major Torben Nygaard, ved Føringsstøtteregimentets fjernundervisningselement. Torben Nygaard var indstillet for sit mangeårige arbejde med udbredelse og udvikling af fjernundervisning og læringsaktiviteter i Forsvaret – ”Inspektor Gadget”.

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2018 KN Peter Hartvig Andersen og SSG Mikael Dommerby Knipschildt var indstillet af HVS og HSGS.

 

Der var ingen tvivl om, at det var fem meget flotte nomineringer og som vinderne udtrykte det kort efter modtagelsen af prisen:

 

"Vi er både glade og overraskede. Vi vidste, at vi ville få konkurrence til stregen, da vi var oppe mod fire rigtig stærke kandidater til prisen. Det er en dejlig anerkendelse at få," lød det fra de to vindere, kort efter de havde modtaget prisen på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2018, der fandt sted 2. – 3. oktober på Skive Kaserne.

 

De andre nominerede til prisen var MJ Hans Lundsgaard, OK Frank Jeppesen, studielektor Louise Gro Frølund og AG Militær Fysisk Træning.

Forsvarsakademiets uddannelsespris gik i 2015 til Team-instruktørvirke fra Air Force Training Centre (AFTC), for Deres udvikling af ny instruktøruddannelse i Flyvevåbnet.

 

Prisen blev overrakt af stabschef ved Forsvarsakademiet Kommandør Christian Rune til Team-Instruktørvirkes repræsentant Oversergent Søren Romvig Jensen.

 

Begrundelsen for at prisen gik til Team-Instruktørvirke ved AFTC, kan læses i nomineringen, hvor der bl.a. står: ”At uddannelsen er blevet væsentlig mere funktionel end den var tidligere. Der er med den nye undervisningsmodel udviklet et redskab for at sikre overblik og en rød tråd for soldaten".

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Vinder af Forsvarets Uddannelsespris 2014 Michal Riber fik prisen overrakt af oberstløjtnant Helge Frøsig, Forsvarsakademiets Institut for Pædagogik, Fjernundervisning og Uddannelsesteknologi.

 

Ny uddannelsespris til Telegrafregimentet Forsvarsakademiet første uddannelsespris gik til premierløjtnant Michal Riber for hans initiativ ”Optimering af læring” ved Telegrafregimentet.

 

Forsvarsakademiet havde forinden modtaget 26 indstillinger til prisen, hvoraf en enig dommerkomité vurderede og fandt fem projekter, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de opstillede indstillingskriterier. Vinderen blev fundet ved, at deltagerne under konferencen kunne stemme på et af de nominerede projekter. Michal Riber fik prisen for hans vedholdende og ihærdige arbejde med at motivere den øvrige lærerstab ved regimentet.

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.


Forsvaret har indstiftet prisen i samarbejder med Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret, under Forsvarschefens Uddannelsesforum.

Indstillinger

Nu er alle indstillinger gået til årets dommerkomité. Dommerkomiteen kan nominere op til fem kandidater. De nominerede vil få tilbudt at få en stand på Læringspladsen på Forsvarsakademiets uddannelseskonference EFTERÅR 2021 i Vingsted, hvor de får mulighed for dele den viden om det de er blevet indstillet for – og Chefen for Forsvarsakademiet vil overrække prisen til vinderen på konferencens sidste dag.

 

De nominerede vil blive offentliggjort  23. september 2021 her på hjemmesiden.

 

Det er kun konferencedeltagerne, på selve konferencen, der kan deltage i afstemningen.

 

Spørgsmål kan rettes til AFDLD Marianne Ørup, fak-uc-10@mil.dk+45 25 55 20 28.

Sidst opdateret 30. august, 2020 - Kl. 09.20

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google