Forsvarets Uddannelsespris

Foto: Forsvarsakademiet

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført, samt at sætte særlig fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende, kursusdeltagere, elever, soldater eller medarbejdere generelt i Forsvarsministeriets Koncern. 

 

Forsvarets Uddannelsespris 2021

Forsvarets Uddannelsespris 2021 skal gå til en underviser (lærer/faglærer/instruktør), en medarbejder, en gruppe, et undervisnings-/uddannelsesprojekt eller et initiativ i Forsvarsministeriets koncern, der er ekstraordinært, inspirerende, udviklende eller lærende.

 

Indstillinger til Forsvarets Uddannelsespris 2021

NK ved FKO COMMCEN VEST/FLR KARUP

 

SSG Nicolaj Villadsen har i kraft af sit positive tilgang til uddannelsen af OPR ved FKO COMMCEN VEST og FLR KARUP været en fantastisk NK der har bidraget til at der blev udarbejdet og derefter genneført en UDD af OPR fra tre værn, så alle har et fælles niveau.

 

SSG Nicolaj Villadsen har sørget for at alle OPR har fået en fælles basis UDD, der gør at alle føler sig som en del at FKO COMMCEN KARUP/FLR KARUP, og givet alle en fælles platform til deres virke som OPR. Og alt dette er sket uden nogen form for UDD plan, som han også selv måtte udvikle, implementere og dokumentere. MA har reflekteret kritisk og derfor formået at udvikle denne fælles UDD, som også skulle være fremtidssikret. MA forstår at tage udgangspunkt i den enkeltes læring, særligt i praksis, som har været vigtig i tilblivelsen og forankringen af UDD.

Underviser SSG Camilla Scharla

 

SSG Camilla Scharla er særdeles engageret og didikeret til sit arbejde med den militære akademiuddannelse, dette både i relation til udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og ikke mindst gennemførsel af undervisning. MA er tilmed dygtig og har fokus på egenudvikling og hjælp til/sparring med øvrige kolleger i FAK.

 

SSG Camilla Scharla har virkelig kastet sig 100% ind i udviklingen og gennemførelse af den militære akademiuddannelse. MA deltager aktivt i mange processer omkring uddannelsen. MA har en jævnlig sparring med relevante partnere på FAK som UC, USF og CMO.

 

MA har gennemført to af vores værnsspecifikke moduler med stor succes, herunder identificeret en række områder, der skal forbedres og som allerede er igangsat for at sikre en så god uddannelse til de studerende og værnet som muligt. MA engagerer sig dybt i de studerende og er meget fleksibel i forhold til deres vejledning. MA understøtter de øvrige uddannelser vi har, med den viden hun har opbygget under sit arbejde med MAU. MA roses og anerkendes af censorer.

It- og cyberuddannelse på højeste niveau!

 

SSG Morten Holmgaard har været en afgørende drivkraft i forhold til at udvikle og videreudvikle It- og cyberuddannelse i Forsvaret. Uddannelserne har fokus på talentudvikling og motiverende skift mellem skole og praktik. I forhold til uddannelsen af cyberværnepligtige har Morten sat nye standarder.

 

SSG Morten Holmgaard har etableret et tæt samarbejde med civile erhvervsskoler, der sikrer en optimal udvikling af faglige talenter. Morten har udviklet værktøjer, der støtter de operative enheders uddannelse af it-specialister. Morten har været en afgørende drivkraft i udviklingen af Cyberværnepligtsuddannelsen, hvor Morten har sat nye standarder i forhold til kreativitet, innovation og kvalitet. Morten har bl.a. fået udviklet fiktive nyhedsklip i et realistisk og relevant scenarie, der bygger op til den efterfølgende udddannelse. Morten har udviklet en række bidrag de operative enheder kan støtte sig til i den lokale uddannelse. Bl.a. en portal, hvor soldaternes udvikling kan følges, og chefen kan få overblik.

Underviser SSG Dennis Vels Kristensen

 

SSG Dennis Vels Kristensen er en rollemodel indenfor egenudvikling på instruktør- og lærerområdet, til gavn for både egne elever og kollegaer ved Militærpolitiet og Trænregimentet. SSG Vels er endvidere blevet en kompetenceperson indenfor Kvalifikationsramme for Livslang Læring (KLL).

 

SSG Vels har som Infanterilærer på MP-Skolen, selvstændigt dygtiggjort sig indenfor moderne undervisningsprincipper, herunder kollaborativ læring og de nyeste instruktør- og læringsteorier, samt udviklet tilgangen til undervisning ved MP. MA formidler reflektivt sin viden bredt ved MP og TRR. MA har et beundringsværdigt fokus på at give plads til og udvikle på underlagt personel i en sikker ramme og på en teoretisk velfunderet måde. MA har et fantastisk helhedssyn, hvor opgaven og uddannelsen altid er i centrum, på tværs af enheder og personel. MA er på eget initiativ blevet en kompetence indenfor KLL og har drevet udviklingen af MP UDD dokumentation i KLL.

Sløringsuddannelsen i Hæren

 

Med MJ Lars Andresen som ansvarlig for sløringsuddannelsen i Hæren, er der kommet fornyet fokus og interesse på et ellers glemt område. Hæren og specielt 1. Brigade er med dens nye føringskoncept i fuld gang med at lære, hvordan man overlever på den moderne kampplads, og her er sløringsuddannelsen en vigtig brik.

 

Lars har fra starten af implementering af sløringsnet M/18 været med til at gøre sløringsuddannelsen synlig, relevant og effektiv. Som ansvarlig for sløringsinstruktørkurset har Lars formået at inddrage ressourcepersoner fra andre tjenestesteder for dermed at gøre kurset yderst spændende og relevant for fremtidige instruktører. Der er i dag stor efterspørgsel på både sløringskurset og Lars' kompetencer og ekspertise. Lars har bl.a. støttet med opdatering af Grundlæggende Felttjeneste for Enkeltmand, udarbejdet en brugervenlig manual til sløringsnet M/18 samt gennemført "road shows" med fremvisning af de nye sløringsnet samt støttet enheder i Hæren med sløringsuddannelse for stabsenheder.

 

Prisen tildeles efter et eller flere af følgende kriterier

 • Bidraget til at indfange og udvikle nye talenter indenfor uddannelsen/-området.
 • Medvirket til at udvikle uddannelsernes relevante og faglige grundlag.
 • Bidraget til at fremme innovation og entreprenørskab i et undervisnings- og/eller uddannelsesmiljø eller selve uddannelsen.
 • Reflekteret kritisk over eget og andres lærer-/ instruktørvirke – og herefter demonstreret/handlet i praksis.
 • I særlig grad haft en positiv indvirkning på gennemførelsen eller tilblivelsen af en uddannelse eller undervisningsforløb.
 • Har udarbejdet skriftlige bidrag til udvikling af forsvarets uddannelser og undervisning.
 • Har bistået kolleger eller enheder med særlig ekspertise, som konsulent, coach, facilitator, oplægsholder eller lignende.

 

Alle indstillinger vil i år blive vurderet af en dommerkomite, som består af:

Dommerkomité 2021

Føringsstøtteregimentet
Leder for Hærens Fjernundervisningselement

 

Jeg brænder for læring og især fjernundervisning, hvor min opgave er at støtte HRN med udvikling af fjernundervisning.

 

Jeg mener at uddannelse er noget af det vigtigste i Forsvaret, da det er forudsætningsskabende for, at vi kan løse vores kerneopgave. Derfor mener jeg, det er vigtigt, at vi konstant har fokus på at uddannelsen er tilpasset målet og målgruppen – og at teknologien understøtter uddannelsen og ikke omvendt.

Beredskabsstyrelsen
Souschef, Strategisk Uddannelse og Pædagogik

 

Jeg er cand.mag. og Master i Pædagogisk Psykologi og har en baggrund fra uddannelsessektoren - både civilt som gymnasielærer og adjunkt på Læreruddannelsen – og militært som lektor på Flyvevåbnets Officersskole (”det gamle FLOS”). I dag er jeg chefkonsulent og souschef i Beredskabsstyrelsen, hvor jeg arbejder med beredskabernes uddannelser.  Jeg er særligt optaget af didaktik og professionalisering af undervisere.

Chef Flyvevåbnets Sergentskole  

Som chef for Flyvevåbnets Sergentskole er jeg meget fokuseret på, at vores uddannelser skal bidrage til den operative effekt hos aftagerne i både operativ- og støttestruktur. Derfor skal der være opmærksomhed på relevans og høj kvalitet i læringsrummet, uanset om det er fra distancen eller ved tilstedeværelse.

 

Jeg mener at kvalitet skabes gennem faglig kompetence og didaktiske overvejelser, hvor der også er øje på fleksibilitet gennem en optimeret kombination af selvstudie, synkron/asynkron fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning, hvor det giver mening. Design af uddannelsesudbud skal samtidig imødekomme forskellige læringsstile og forskellige niveauer hos elever og studerende, så der skabes forudsætninger for et læringsrum, hvor den enkelte kan optimere sit læringsudbytte.

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter

 

Jeg har igennem mine mange år i Forsvaret primært været involveret i uddannelse af soldater. Siden 2001 har jeg arbejdet med udvikling af fjernundervisning, og har været med i skiftet fra brevskole, PU-hæfter, cd-rom frem til online uddannelser, og nu Moodle. Jeg har i mange år undervist i forskellige platforme og værktøjer til udvikling af fjernundervisning online, herunder Adobe Captivate – og så har jeg læst Master i IKT og Læring.

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter

Læringskonsulent  

 

Jeg er en videbegærlig læringskonsulent, der gennem de seneste 10 år (seneste 4 år ved FAK) har samarbejdet med et bredt felt af ledere og undervisere om at udvikle relevante, fagligt funderede, praksisnære og deltageraktiverende læringsforløb.

 

Jeg er cand. mag. i Læring og forandringsprocesser med speciale i bl.a. i højrisiko læringsmiljøer.  Jeg er særligt optaget af hvordan ”læring i enhederne”, simulatorpædagogiske redskaber, undervisningsteknologi og wargaming kan understøtte Forsvarets opgaveløsning. Jeg mener, vi kan lære meget af at dele de bedste eksempler fra praksis, og derfor glæder jeg mig til at se endnu flere bud på, hvordan man kan udvikle læringsforløb af høj kvalitet i Forsvaret.

Dommerkomiteen er udpeget af Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret.

 

Tidligere vindere af Forsvarets Uddannelsespris

Er stort og velfortjent TILLYKKE til vinderen af Forsvarets Uddannelsespris 2019, major Torben Nygaard, ved Føringsstøtteregimentets fjernundervisningselement. Torben Nygaard var indstillet for sit mangeårige arbejde med udbredelse og udvikling af fjernundervisning og læringsaktiviteter i Forsvaret – ”Inspektor Gadget”.

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2018 KN Peter Hartvig Andersen og SSG Mikael Dommerby Knipschildt var indstillet af HVS og HSGS.

 

Der var ingen tvivl om, at det var fem meget flotte nomineringer og som vinderne udtrykte det kort efter modtagelsen af prisen:

 

"Vi er både glade og overraskede. Vi vidste, at vi ville få konkurrence til stregen, da vi var oppe mod fire rigtig stærke kandidater til prisen. Det er en dejlig anerkendelse at få," lød det fra de to vindere, kort efter de havde modtaget prisen på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2018, der fandt sted 2. – 3. oktober på Skive Kaserne.

 

De andre nominerede til prisen var MJ Hans Lundsgaard, OK Frank Jeppesen, studielektor Louise Gro Frølund og AG Militær Fysisk Træning.

Forsvarsakademiets uddannelsespris gik i 2015 til Team-instruktørvirke fra Air Force Training Centre (AFTC), for Deres udvikling af ny instruktøruddannelse i Flyvevåbnet.

 

Prisen blev overrakt af stabschef ved Forsvarsakademiet Kommandør Christian Rune til Team-Instruktørvirkes repræsentant Oversergent Søren Romvig Jensen.

 

Begrundelsen for at prisen gik til Team-Instruktørvirke ved AFTC, kan læses i nomineringen, hvor der bl.a. står: ”At uddannelsen er blevet væsentlig mere funktionel end den var tidligere. Der er med den nye undervisningsmodel udviklet et redskab for at sikre overblik og en rød tråd for soldaten".

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Vinder af Forsvarets Uddannelsespris 2014 Michal Riber fik prisen overrakt af oberstløjtnant Helge Frøsig, Forsvarsakademiets Institut for Pædagogik, Fjernundervisning og Uddannelsesteknologi.

 

Ny uddannelsespris til Telegrafregimentet Forsvarsakademiet første uddannelsespris gik til premierløjtnant Michal Riber for hans initiativ ”Optimering af læring” ved Telegrafregimentet.

 

Forsvarsakademiet havde forinden modtaget 26 indstillinger til prisen, hvoraf en enig dommerkomité vurderede og fandt fem projekter, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de opstillede indstillingskriterier. Vinderen blev fundet ved, at deltagerne under konferencen kunne stemme på et af de nominerede projekter. Michal Riber fik prisen for hans vedholdende og ihærdige arbejde med at motivere den øvrige lærerstab ved regimentet.

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.


Forsvaret har indstiftet prisen i samarbejder med Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret, under Forsvarschefens Uddannelsesforum.

Indstilling

Den/de indstillede skal leve op til minimum et eller gerne flere af indstillingskriterierne.

 

Download indstillingsskemaet til Forsvarets Uddannelsespris

 

Download samtykkeerklæring vedrørende brug af personoplysninger og
billedmateriale

 

Åben for indstilling fra 16. april og senest 6. september 2021 – kl. 12.00

 

HUSK – hvis der er personer på det/de billede(r) man medsender, skal der OGSÅ medsendes en underskrevet samtykkeerklæring fra samtlige personer, som fremgår af medsendte billede(r).

Sidst opdateret 30. august, 2020 - Kl. 09.20

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google