Forudsætninger

Det forudsættes at ansøgeren har en uddannelse på minimum ba-chelor- eller diplomniveau. Kurset henvender sig til officerer med forskellig baggrund. Det kan fx være søofficer med minimum et års praktisk erfaring, eller det kan være en reserveofficer med erfaring inden for sømilitær opgaveløsning og et behov for teore-tisk overbygning.

 

Læringsudbytte

Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

  • Skal have viden om klassisk og moderne søkrigsteori.
  • Skal kunne reflektere over sammenhængen mellem teori, doktrin og operationer.Færdigheder
  • Skal kunne analysere komplekse sømilitære problemstillin-ger ved hensigtsmæssig anvendelse af teori og empiri.
  • Skal kunne vurdere fordele og ulemper ved doktrinært for-ankrede metoder til sømilitær opgaveløsning og opstille målrettede analyse- og løsningsmodeller til en konkret op-gave.

Kompetencer

  • Skal kunne se søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis og tage ansvar for systematisk udvikling af nye procedurer, doktriner og fremgangsmåder.

 

Indhold

Kurset indeholder en introduktion til de væsentligste søkrigsteore-tiske positioner og maritime doktriner. Fokus ligger på hvordan teorier og doktrin anvendes metodisk til at opnå svar som er rele-vante for moderne maritime operationer. Desuden lægges der vægt på det særegne ved den sømilitære tilgang til løsning af pro-blemer. Den studerende skal blive opmærksom på underliggende antagelser i den professionelle sømilitære praksis med henblik på at reflektere kritisk over sin egen profession og forholdet til sam-arbejdspartnere fra andre værn, lande eller professioner.

 

Studie- og arbejdsformer

Kurset gennemføres som 100% fjernstudie. Der gennemføres en række online seminarer på internettet hvor det forventes at kursi-sten deltager på et bestemt tidspunkt. Som udgangspunkt foregår seminarerne ved anvendelse af video-chat, men såfremt man har begrænset båndbredde til rådighed, kan man nøjes med at deltage med lyd. Såfremt man ikke kan deltage i et bestemt seminar på det givne tidspunkt, kan man se en optagelse af det efterfølgende.Der skal afleveres to hjemmeopgaver i løbet af forløbet.

 

Vigtige datoer

Tirsdag den 4/8 klokken 14-16: Første onlineseminar
Tirsdag den 25/8 klokken 14-16: Andet onlineseminar
Tirsdag den 15/9 klokken 14-16: Tredje onlineseminar
Tirsdag den 29/9 klokken 1200: Aflevering af første hjemmeopgave
Tirsdag den 6/10 klokken 14-16: Fjerde onlineseminar
Tirsdag den 27/10 klokken 14-16: Femte onlineseminar
Tirsdag den 3/11 klokken 1200: Aflevering af anden hjemmeopgave
Tirsdag den 10/11 klokken 14-16: Sjette onlineseminar
Onsdag den 25/11 klokken 2359: Godkendelse af eksamensemner
Torsdag den 17/12 klokken 1200: Aflevering af eksamensopgave

 

Prøver/eksamen/certificering

Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, hvor kursisten skal demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål. På ikke over otte normalsider skal kursisten besvare et spørgsmål under inddragelse af metoder og teorier fra kurset.

 

Eksamensspørgsmålet skal tage udgangspunkt i kursistens egen praksis og afspejle et reelt problem som kursisten gerne vil løse. Dette understøtter læringsmålet om at kursisten skal kunne få øje på søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis. Der kan evt. ta-ges udgangspunkt i et problem fra en tidligere praksis såfremt der ikke er en egnet problemstilling i den nuværende praksis. Kursi-stens overordnede valg af problemstilling for eksamen skal god-kendes af underviseren, men ikke den præcise ordlyd af problemformuleringen.

 

Der gives karakter jf. 7-trinsskalaen ved anvendelse af intern censur.

Sidst opdateret 3. august, 2020 - Kl. 14.22

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google