Formål

Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og føringsmæssige niveau, der er nødvendigt for at kunne fungere som underafdelingschef og indgå som stabsofficer på bataljons- og brigadeniveau.

 

For seniorsergenter er formålet med kursus at udvikle kursistens kompetencer inden for militære operationer, således man kan indgå i en bataljons- og brigadestab på mellemlederniveau. 

 

Forudsætninger

Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:

 1. Premierløjtnanter der allerede er eller står foran at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere) eller som chef for en underafdeling.
 2. Premierløjtnanter i øvrigt.
 3. Seniorsergenter, der ud fra en faglig vurdering erklæres egnede.

 

Premierløjtnanter bør, som udgangspunkt, have en tjenestealder på fire år, hvilket inkluderer tjeneste fra enten en HRU- eller SRS enhed eller anden relevant operativ erfaring.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenstlige erfaringer – herunder behovet for at dække Hærens tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Det forventes endvidere, at  kursisten forud for indtrædelse på kursus har:

 • Kendskab til Taktisk orientering.
 • Kendskab til rekognoscering med bataljonsstab.
 • Kendskab til kampbataljonernes organisation og opgave.
 • Overværet en bataljonsbefaling og/eller brigadebefaling.
 • Deltaget i/set en bataljonsøvelse/-manøvre.
 • Kendskab til kampunderafdelingsniveauet og dennes opgave i en bataljon.
 • Kendskab til forudsætningsskabende taktiske aktiviteter på bataljons-niveau.
 • Kan anvende Hærens C2IS (min. FELS kursus SitaWare HQ grundkursus)
 • Kendskab og færdigheder til at medvikre i føringsøvelse under brug af simulationsprogrammet Steel Beasts

 

Læringsudbytte

Kursisten vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden - kursisten vil kunne:

 • Reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at være underafdelingschef samt i forhold til at planlægge og føre militære operationer på bataljons- og brigadeniveau.
 • Forklare rammen for hhv. bataljonens og brigadens indsættelse.
 • Forklare bataljonens og brigadens organisering og kapabiliteter, herunder stabenes organisation.

Færdigheder – kursisten vil kunne:

 • Anvende dansk doktrin for bataljonens og brigadens indsættelse inden for alle indsættelseskategorier (offensive, defensive, forudsætningsskabende og stabiliseringsoperationer).
 • Anvende den operative analysemodel jf. Feltreglement III til at planlægge operationer på hhv. bataljons- og brigadeniveau.
 • Udarbejde planer for og udføre operationer på underafdelings-, bataljons- og brigadeniveau, der understøtter hhv. bataljonens, brigadens og divisionens hensigt.
 • Kunne anvende standarddispositioner til kort klart og entydigt at orientere stab og underlagte enheder om føringsmæssige overvejelser og beslutninger.  
 • Beherske føringsvirksomhed og stabsprocedurer på bataljons- og brigadeniveau.  Træffe beslutninger i føringssituationer i forbindelse med bataljonens- og brigadens indsættelse. 
 • Anvende humanitær folkeret i planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Kompetencer – kursisten vil kunne:

 • Som stabsofficer i en bataljons- eller brigadestab tage initiativ til, og ansvar for, at bringe egen faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde.  
 • Tage ansvar for planlægning, som O/E, i en dansk stab og have fået skabt grundlag for videreuddannelse ved HRN tjenestegrenscentre med fokus på videreuddannelse inden for kampstøtte, støtte og føringsstøtte.

 

Indhold

Militære operationer, herunder taktik, taktisk efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og krigens love/humanitær folkeret. Herudover vil engelsk indgå som integreret del af kursets gruppe- og stabsarbejder.

 

Studie- og arbejdsformer

Kursus gennemføres over 100 dages undervisning som tilstedeværelse på Hærens Officersskole , Frederiksberg Slot. Den samlede belastning udgør gennemsnitligt ca. 45 timer ugentligt (incl. forberedelse). Belastningen kan i perioder være højere. Der planlægges på ca. otte dage med tjeneste til efter kl. 1700

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering gennemføres løbende. Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikke-bestået, og der udarbejdes en personbedømmelse (FOKUS). 

 

Bedømmelsen tager udgangspunkt i en samlet vurdering af observationer på baggrund af kursistens opgaveløsninger, aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner, gruppeopgaver og stabsarbejder.

 

Bedømmelsen tager stilling til kursistens potentiale til:

 • Udnævnelse
 • Underafdelingschef
 • Stabsofficer
 • Operations- og Føringsuddannelsen
 • Master i Militære Studier

 

Kursistens nærmeste chef (M401) fungerer som påtegner, hvilket giver chefen mulighed for at følge kursistens udvikling og kommentere på eventuelle potentialer.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

 

Uansøgt afgang kan forekomme hvis:

 • Lærerstaben vurderer, at en kursist ikke vil være i stand til at gennemføre kurset med en tilfredsstillende målopfyldelse.
 • Kursisten har været fraværende fra aktiviteter, der er en forudsætning for at fortsætte på kurset.
 • Kursisten ikke i ord og handling viser sig værdig til den agtelse og tillid, som deltagelsen og graden kræver.

 

Ansøgning

Alle ansøgere i eller udenfor Hæren skal sende en ansøgning ad kommandovejen til HR-Partner ved Hærkommandoen, KN Nikolaj Skjøth, FPS-RA-MH05@mil.dk.

 

Seniorsergenter skal ansøge ad kommandovejen via egen niveau IIImyndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline. Godkendelse og evt. central prioritering af kandidater foretages i samarbejde med Hærchefsergenten.

 

Ansøgningsfrist: 15. september 2020 kl. 1200. Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning medio oktober.

 

Ansøgningen bør indeholde:

 • En kort motivation.
 • En oversigt over de stillinger, kursisten har haft som M312, samt for ansøgere i kategori 3 relevante stillinger jf. optagelseskrav.
 • En påtegning af nærmeste chef.
 • En dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser og FOKUS bedømmelse/personudtalelser fra tidligere uddannelser.
 • En kopi af den senest udfærdigede FOKUS bedømmelse/personudtalelse.
 • Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende telefonnummer.

 

Bemærkninger 

Kursisten skal være opmærksom på at uddannelsen er meget krævende, og at den gennemføres som fuld tilstedeværelse. Vi forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og chef. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i flere dage ad gangen, og fravær eller sygdom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus. Dette vil ske efter en individuel vurdering, hvor kursistens standpunkt indgår.

 

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists kompetenceniveau.

 

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Kursusdage registreres med en arbejdstidsnorm på 7,4 timer. Kursisten og dennes enhed er ansvarlige for transport, indkvartering og forplejning under kurset. Der skal planlægges på afvikling af friheder i uge 7 (vinterferie, 5 dage), samt uge 13 og 19 (4 dage). I alt 9 dages frihed.

 

Kursisten skal medbringe egen computer (TTJ) til håndtering af klassificerede studiematerialer og reglementer.

Sidst opdateret 3. august, 2020 - Kl. 16.08

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google