Advanced Air Power

Foto: Lockheed Martin

Formål

Advanced Air Power er en efteruddannelse, der har til formål, at den studerende får en dyb forståelse for joint luftmagts muligheder og begrænsninger, med henblik på at den studerende lærer at tænke og formulere sig autoritativt om luftmagt. Den studerende skal efterfølgende kunne bruge denne viden til dels at udvikle Forsvarets luftmilitære kapaciteter (i alle værn), dels at rådgive militære og politiske beslutningstagere omkring anvendelsen af joint luftmagt. Endelig sigter uddannelsen mod at danne en kadre af forandringsagenter, der selvstændigt kan tilegne sig ny viden om og i relation til luftmagt.

 

Forudsætninger/målgruppe

Deltagere på uddannelsen skal:

 • Være udnævnt KN/KL og
 • have minimum to års erfaring på KN/KL niveau eller
 • forudsætninger svarende hertil.

 

Uddannelsen er primært rettet imod studerende fra Flyvevåbnet, der netop har søgt og/eller er optaget på MMS, samt officerer fra alle værn, som tidligere har gennemført MMS eller tilsvarende, og som enten har interesse i eller arbejder med luftmagt.

 

Mål for læringsudbytte

Efter endt uddannelse skal den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Forståelse for begrebet militær teori og for sammenhængen med militærhistorie, samt sammenhængen mellem militær teori, doktrin og strategi.
 • Forståelse for grundlæggende luftmagts teori.
 • Forståelse for joint luftmagt i totalkrigsalderen (in the age of total war).
 • Forståelse for joint luftmagt i tiden med begrænsede krige (in the age of limited war).
 • Forståelse for nyere/nutidig luftmagts historie og debatter, herunder
 • joint luftmagt muligheder og begrænsninger i bidraget til joint warfare, og betydningen af den strategiske kontekst i relation hertil,
 • joint luftmagt bidrag til All-Domain Anti-Access/Area Denial (A2/AD) strategier og imødegåelse af disse.

 

Færdigheder

 • Kunne uddrage hovedargumentet og understøttende empiri fra videnskabelig litteratur om luftmagt med henblik på at kunne indgå i en akademisk diskussion herom.
 • Kunne anvende militærhistorie til at undersøge en luftmagtteoris styrker og svagheder.
 • Kunne vurdere og vælge med belæg blandt teorier om luftmagt til at forklare militærstrategisk succes eller mangel på samme i historiske cases.
 • Kunne vurdere og vælge med belæg blandt teorier om luftmagt til at foreslå en effektiv anvendelse af joint luftmagt i en given strategisk kontekst.
 • Kunne anvende tilegnet viden om luftmagtsteori og historie til at udvikle et argumenteret teoretisk ståsted.

 

Kompetencer

 • Kunne vurdere behovet for samt bidrage til udviklingen af fremtidens luftmilitære doktriner, teknologier og organisationer i alle værn.
 • Kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde på operativt og militærstrategisk niveau omkring anvendelsen af luftmagt til opnåelse af strategisk effekt, herunder bringe sin faglighed i spil ved bidrag til militærfaglig rådgivning af beslutningstagere på militær strategisk/politisk niveau.
 • Skabe fundament for livslang læring ved løbende og efterfølgende kunne skabe rum for refleksion over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling samt kunne indgå i en professionel debat inden for uddannelsens fagområde - både i rammen af MMS og ikke mindst i den efterfølgende tjeneste i Forsvaret. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, selvstændigt eller sammen med kolleger at have mod på at læse og debattere nye (og ældre) videnskabelige bøger om joint luftmagt. 

 

Vidensgrundlag på uddannelsen

 • Litteraturen er i alt overvejende grad videnskabelige bøger – hovedværker – omkring joint luftmagt teori og historie.
 • Film om joint luftmagt, eller af relevans for joint luftmagt.
 • Evt. oplæg fra internationalt anerkendte førende eksperter inden for luftmagtsteori og -historie.
 • Supplerende litteratur udvalgt af den enkelte studerende.

 

Studiemetode og arbejdsformer

Uddannelsens samlede belastning svarer til 10 ECTS point eller 275 timer og gennemføres med et online asynkront intromodul efterfulgt af fire ugers sammenhængende tilstedeværelse.

 

Det forventes, at hver studerende i gennemsnit bruger minimum 12 timer dagligt (inkl. seminardiskussioner), på at studere, samt yderligere op til 30 timer på forberedelsesmodulet inden tilstedeværelsesperioden starter.

 

Tilstedeværelsesperioden gennemføres som internat med fuld tilstedeværelse i et forløb med to uger på hver side af efterårsferien. Der er krav om tilstedeværelse fra mandag over frokost til fredag indtil frokost i hver af de fire uger.

 

Der vil som udgangspunkt være tre timers samlet seminardiskussion dagligt, resten af tiden afsættes til forberedelse af seminardiskussioner, bogpræsentationer (hver studerende skal i løbet af uddannelsen præsentere en bog om joint luftmagt), samt udarbejdelse af eksamensopgave.

 

Tilstedeværelsesperioderne er placeret som følger:

 

Uge 40 (04.10.21-08.10.21)

Antvorskov Kaserne

Bygning 8, UV 4

 

Uge 41 (11.10.21-15.10.21)

Antvorskov Kaserne

Bygning 8, UV 4

 

Uge 42 Ferie

 

Uge 43 (25.10.21-29.10.21)

Vordingborg

Bygning 19, UV 105

 

Uge 44 (01.11.21-05.11.21)

Antvorskov Kaserne

Bygning 8, Konferencelokale

 

Eksamen

Den studerende udfærdiger sideløbende med de øvrige uddannelsesaktiviteter en skriftlig opgave, hvor den studerende definerer og beskriver sit eget teoretiske ståsted i forhold til joint luftmagt. Opgaven afleveres torsdag i den sidste uge og præsenteres kort fredag ved afslutning af uddannelsen. Præsentation forventes at tage maksimum 10 minutter. Formen er valgfri.

 

Den skriftlige opgaves omfang skal andrage mellem 16.000 og 21.000 anslag. Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået ved ekstern censur. Evnen til at formulere sig på skrift indgår i bedømmelsen af opgaven sammen med de øvrige læringsmål.

 

Bemærkninger

Uddannelsesplan fremsendes til tilmeldte studerende senest 3 uger før første tilstedeværelse.

Tilmelding

I arrangementsstyring

 

Tilmeldingsfrist

26. august 2021

Kursusoplysninger

JUN 2021

Studerende fra Flyvevåbnet, der netop har søgt og/eller er optaget på MMS, samt officerer fra alle værn, som tidligere har gennemført MMS eller tilsvarende, og som enten har interesse i eller arbejder med luftmagt.

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

Belastning svarende til 10 ECTS point

8 uger

13.09.21 – 05.11.21

Forsvarsakademiet

Institut for Militære Operationer

Ryvangs Allé 1-3

2100 Kbh. Ø

OB Thomas F. Pedersen

Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-IMO-CH

MJ Sune H.B. Kinnerup (KUN)

Forsvarskommandoen

FIIN: FKO-U-KU321

Tlf.: +45 72 84 04 20

Koncernfælles Kursusadministration

Forsvarsakadamiet

FIIN: FAK-KTP-KFKA

Tlf.: +45 72 81 72 00

Sidst opdateret 15. juni, 2021 - Kl. 11.00

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google