Formål
Teknologi er til stede overalt omkring os; den udvikler sig hastigt og påvirker os, ligesom vi påvirker den. Teknologi er en vigtig faktor for udfaldet af den militære operation, idet den medfører muligheder og udfordringer. Derfor er det vigtigt for den militære leder at forstå den gensidige interaktion, der opstår, når teknologien anvendes i militære operationer, og med en kritisk tilgang at kunne analysere og imøde-komme samspillet.
Formålet med modulet er, at deltageren efter gennemførsel har opnå-et en dybere teknologiforståelse, kan vurdere betydningen af teknolo-giens indflydelse på den militære opgaveløsning på taktisk og opera-tivt niveau og kan opstille løsningsmuligheder på eventuelle problem-stillinger.
Dette søges opnået ved at undersøge, hvad militær teknologi er, og hvilke fordele og ulemper der opstår, når teknologi anvendes i den militære praksis i Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Modulet introdu-cerer forskellige teorier og modeller, som efterfølgende anvendes til at belyse konkrete cases fra de tre værn.   
Modulet skal således ses som et samfundsvidenskabeligt perspektiv på militær teknologi, der sigter mod at øge deltagerens forståelse for teknologiens komplekse vekselvirkning med individ, taktik og opera-tion.


Forudsætninger

Deltagere på modulet skal have:
• Bestået militær diplomuddannelse for officerer eller
• Tilsvarende civil uddannelse

Kurset er som værnsfælles efteruddannelsesmodul primært rettet mod premierløjtnanter samt KL/KN i operativ tjeneste, men kan også bringe indsigt for såvel civilt som militært personel, der ønsker en bredere teknologiforståelse i en militær kontekst.


Læringsudbytte

Målet er, at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Have viden om modeller og teorier med forskellige perspektiver på teknologi som begreb og tilgange til teknologiske problemstillin-ger.
• Kunne forstå og reflektere over hvordan teorier og modeller kan forklare samspillet mellem teknologi og egen militær praksis.
Færdigheder
• Kunne vurdere teknologi-relaterede problemstillinger, som opstår i den militære praksis i forbindelse med uddannelse, anvendelse og vedligehold samt udvælge mulige løsninger.
• Kunne formidle teknologiske problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og overordnede.
Kompetencer
• Kunne udpege og tilegne sig den viden, som er nødvendig for at håndtere konkrete situationer, hvor teknologi indgår i egen prak-sis.
• Kunne håndtere komplekse problemstillinger fra egen praksis, hvor teknologi spiller en rolle.
• Kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af militær teknologiske opgaver og situationer


Indhold

• Teknologi-definitioner
• Teori og modeller der beskriver teknologi: krigsførelsens kredsløb, capability gap analysis: ”DOTMLPF-I”, Social Construction of Technology, Aktør-Netværksteori, systemteori og andre.
• Case-studier og opgaver med udgangspunkt i Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.


Studiemetode

Modulet gennemføres som fjernundervisning, opdelt i selvstudieperi-oder og en række obligatoriske online webinarer.
I selvstudieperioderne arbejdes med litteratur, video, podcast og op-gaver, som på webinarerne uddybes og anvendes. Webinarer afholdes som online aktiviteter gennem forelæsninger, gruppearbejde og case-studier.
Webinarer afholdes 7.-8. SEP, 1-2. OKT og 5.-6. NOV 2020 som ud-gangspunkt i tidsrummet 0800 til 1500. Der er selvstudie forud for alle webinarer.
Den samlede belastning er ca. 137 timer inklusive eksamen


Eksamen

For at gå op til eksamen skal to studieprodukter være afleveret i løbet af modulet.
Prøveform: Skriftlig opgave med aflevering d. 14. december, max. 7 sider.
Bedømmelsesform: Skriftlig tilbagemelding med karakter jf. syv-trinsskalaen, intern censur.


Bemærkninger

Modulet kan tages selvstændigt i forbindelse med anden efteruddan-nelse eller som forberedelse til at indtræde på MMS. En stor del af læsestoffet vil være på engelsk.

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 14.35

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google