Formål

Formålet med kurset er at bibringe kursisten viden om og forståelse for dele af den civile såvel som den militære straffe-og retsplejelov samt militær disciplinarlov med henblik på, at vedkommende som militær leder korrekt kan sondre mellem disse og tillige anvende generelle strafferetlige principper og centrale retlige bestemmelser i konkrete tilfælde, herunder i de situationer, hvor er den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.

 

Indhold

Kurset beskæftiger sig med grundlæggende strafferetlige principper, samt med den overordnede afgrænsning af anvendelsesområdet for henholdsvis civil- og militær straffe- og retsplejelov, samt militær disciplinarlov. Desuden berøres foretagelse af afhøringer i straffesager af rutinemæssig karakter, samt foretagelse af andre uopsættelige efterforskningsskridt. For så vidt angår militær disciplinarlov fokuserer kurset på centrale spørgsmål så som afgrænsning af anvendelsesområdet, pligtforsømmelser, praktisk behandling af disciplinarsager, sagens afgørelse og klagemuligheder/vejledning, samt administrative bestemmelser.

 

Læringsmål

Kurset tilsigter at bibringe kursisten følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Viden om og forståelse for;

 • grundlæggende strafferetlige principper,
 • den militære anklagemyndighed,
 • civil- og militær straffelov, civil- og militær retsplejelov, samt militær disciplinarlov,
 • retsgrundlaget og principperne omkring foretagelse af afhøringer i straffesager af rutinemæssig karakter, samt foretagelse af andre uopsættelige efterforskningsskridt.

 

Færdigheder

Evne til;

 • at indsamle information og analysere en given sag med henblik på at fastslå, om der er tale om en civil straffesag, en militær straffesag eller en militær disciplinarsag,
 • at anvende almindelige strafferetlige principper og centrale bestemmelser i det relevante retsgrundlag i konkret foreliggende situationer,
 • at vurdere behovet for at foretage uopsættelige efterforskningsskridt og til at gennemføre sådanne i i konkret foreliggende situationer,
 • at udfærdige en skriftlig, begrundet afgørelse om pålæg af disciplinarmiddel i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.

 

Kompetencer

Selvstændigt;

 • at indhente og analysere fakta med henblik på subsumering af forhold under de korrekte retlige bestemmelser, herunder sondring mellem civil- og militær strafferet samt militær strafferet og militær disciplinarsystem,
 • at gøre sig overvejelser i forbindelse anvendelsen af reglerne i militær disciplinarlov vedrørende pålæg af disciplinarmidler, disciplinarmidlernes anvendelse, indberetning, partshøring og klager i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.

 

Forudsætninger

Officersuddannelse eller realkompetencer svarende hertil og
minimum to års tjeneste som premierløjtnant.

Endvidere optages ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet) har realkompetencer, der kan anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

 

Undervisnings- og studiemetoder samt materialer

Kurset gennemføres som blended learning over 7 uger.

 

Kurset omfatter 2 x 2 dages internat med obligatorisk tilstedeværelse og kurset omfatter en 4 timers online eksamen.

 

Den øvrige undervisning gennemføres som fjernundervisning og selvstudie. I denne forbindelse vil underviseren stå til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål efter nærmere aftale.

 

Der må forventes forberedelsestid i forbindelse med undervisningen. Kursets samlet belastning er vurderet til ca. 58 timer fordelt over de 7 uger, inkl. fjernundervisning.

 

I forbindelse med internatundervisning påhviler det kursisten selv at medbringe bærbar computer, USB-stick, skriveredskaber og andet undervisningsmateriel, der findes nødvendigt for at gennemføre kurset.

 

Prøvebestemmelser / certificering

Eksamen er skriftlig og internetbaseret. Bedømmelse sker som bestået eller ikke bestået.

 

Bemærkninger

Kursisten forventes at have taget e-læring ”Intro til militær straffe- og disciplinarsystem” på www.fels.dk inden kursusstart.

 

Vedrørende merit henvises til Forsvarsakademiets hjemmeside: www.fak.dk/uddannelser/studieadministration/Merit

 

Datoer for 2020

EFTERÅR
Kursusstart: mandag d. 2. november
Fremmøde: d. 5.-6. november og 26.-27. november
Eksamen: d. 18. december 2020

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 09.00

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google