Organisatorisk effekt

At enheden har officerer, der kan understøtte enhedens brug af det Militære Straffe- og Disciplinarsystem.

 

Formål

Formålet med kurset er, at give kursisten en øget indsigt i det militære strafferetsplejesystem, herunder generelle strafferetlige - og straffeprocessuelle principper samt udvalgte bestemmelser i retsplejeloven, militær retsplejelov, militær straffelov, straffeloven og militær disciplinarlov, med henblik på, at kursisten som militær leder korrekt kan identificere militære straffesager henholdsvis militære disciplinarsager, og foretage de rigtige sagsskridt i hver enkelt sagstype, bl.a. i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed. Desuden bibringes kursisten en forståelse for den militærstrafferetlige proces, herunder straffeprocessuelle tvangsindgreb, og færdigheder samt kompetence til at udnytte adgangen for militære myndigheder til undtagelsesvist at foretage uopsættelige efterforskningsskridt.

 

Forudsætninger

Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende hertil og minimum to års tjeneste som premierløjtnant.

 

Endvidere optages ansøgere, som efter en individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet) har realkompetencer, der kan anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne samt militærjuridiske rådgivere.

 

Læringsudbytte

 

Viden

 • Viden om og forståelse for den militære anklagemyndigheds organisation og opgaver.
 • Viden om og forståelse for grundlæggende strafferetlige – og straffeprocessuelle principper.
 • Viden om og forståelse for straf- eller sanktionsbelagte bestemmelser i militær straffelov og disciplinarlov, straffeloven samt udvalgte særlove samt udvalgte bestemmelser i den civile henholdsvis den militær retsplejelov.
 • Viden om og forståelse for en disciplinarsags behandling.
 • Viden om og forståelse for retsgrundlaget for og principperne omkring foretagelse af uopsættelige efterforskningsskridt.

 

Færdigheder

 • Evne til at kontakte den korrekte myndighed (FAUK, politi eller FPS) med henblik på anmeldelse eller rådgivning i konkrete situationer.
 • Evne til at udfærdige en skriftlig, begrundet afgørelse om pålæg af disciplinarmiddel i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.
 • Evne til korrekt at gennemføre uopsættelige efterforskningsskridt i konkret foreliggende situationer.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt at indhente og analysere fakta i konkrete sager med henblik på henføring af konkrete forhold under de korrekte retlige bestemmelser, herunder sondringen mellem civile og militære straffesager samt militære straffesager og militære disciplinarsager.
 • Selvstændigt at gøre sig overvejelser i forbindelse anvendelsen af reglerne i militær disciplinarlov vedrørende pålæg af disciplinarmidler, disciplinarmidlernes anvendelse, indberetning, partshøring og klager i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.
 • Selvstændigt at vurdere den retlige adgang til at foretage uopsættelige efterforskningsskridt i konkret foreligge situationer.

 

Indhold

Kurset bygger videre på kursisters allerede bestående viden om og erfaring med det militære straffe- og disciplinarsystem, herunder militær strafferet og efterforskning samt militær disciplinarlov.

 

Kurset beskæftiger sig med grundlæggende strafferetlige og straffeprocessuelle principper, militære straffesagers gang samt med de vigtige afgrænsninger af anvendelsesområdet for henholdsvis civil- og militær straffelov og militær straffelov og disciplinarlov. Desuden berøres de almindelige regler om straffeprocessuelle tvangsindgreb samt de særlige regler, der gælder ifølge militær retsplejelov, herunder militære myndigheders adgang til at foretage uopsættelige efterforskningsskridt (fx afhøring og ransagning).

 

For så vidt angår militært disciplinarsystem fokuserer kurset på centrale spørgsmål så som afgrænsningen af lovens anvendelsesområde overfor såvel militær straffelov og ansættelsesretlige spørgsmål, indholdet af pligtforsømmelser, praktisk behandling af disciplinarsager, sagens afgørelse og klagemuligheder/vejledning samt administrative bestemmelser.

 

Studie- og arbejdsformer

Kurset gennemføres i 2021 af hensyn til COVID-19 som et Blended Learning kursus over 7 uger.

 • Kurset gennemføres som digitalt understøttet læring gennem selvstudium i form af kursistens egen læsning af materiale, (asynkrone) online-forelæsninger tilgængelige via MOODLE kombineret med tilstedeværelsesinternat den 18.-19. november 2021 på Sjælland eller (synkrone) online-tilstedeværelsessessioner på BBB af 1½ times varighed hver mandag kl. 10.00-11.30, såfremt COVID-situationen ikke tillader tilstedeværelse på internat.

 

Undervisningen gennemføres af en militær anklager, en auditørguldmægtig (efterforsker), en specialkonsulent fra FPS samt en specialkonsulent fra FAUK.

 

Prøver/eksamen/certificering

Prøveform: skriftlig online-baseret.

 

Varighed: 4 timer.

 

Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.

 

Censur: Intern.

 

Kvalifikation (Q i DeMars): Der gives Q ved afslutning af kurset

 

Bemærkninger

Der må forventes forberedelsestid i forbindelse med undervisningen. Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 56 timer fordelt over de 7 uger.

 

Deltagerne skal have adgang til computer med internetadgang under hele uddannelsesforløbet.

Kursusoplysninger

Juni 2021

Premiereløjtnanter fra hæren, søværnet og flyvevåbnet

Min. 15 – max. 35

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

2 ECTS-point

7 uger, deltidsstudium

2021-1

Afholdt


2021-2

Den 25. oktober - 10. december 2021

Eksamen den 10. december 2021

I arrangementsstyring

6 uger før startdato

Forsvarsakademiet

SPKONS Anne Østrup
Forsvarets Auditørkorps
FIIN: FAUK-GAU05
Telefon: +45 72 81 10 25

KN Kim Kristiansen

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet

E-mail: kikr@fak.dk

FIIN: FAK-ILO-LK06

Telefon: +45 72 81 75 39

Koncernfælles Kursusadministration

E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk

Telefon: +45 72 81 72 00

D-objekt: 03786539

VGOFVUKSTRAF

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 09.00