Formål

Kursisten bliver i stand til at fungere som sagsbehandler i en militær stab, herunder anvende relevant lovgivning og formidle sagsfremstilling på en velstruktureret, klar og kortfattet måde.

 

Forudsætninger

Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende dertil.Bør have minimum to års tjeneste som premierløjtnant.

Endvidere optages ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Viden om og forståelse for den militære stabs funktion, forretningsgange og relevante IT-systemer i relation til rollen som stabsofficer.
 • Have forståelse for det juridiske grundlag, herunder kunne reflektere over Forsvarets forventninger til officerens holdninger, etik og moral.
 • Kunne reflektere over eget sagsområde i forhold til værnets og Forsvarets samlede drift.
 • Kunne reflektere over betydningen af god forvaltningsskik i det offentlige.

 

Færdigheder

 • Skal kunne varetage sagsbehandling inden for eget fag-/ansvarsområde samt kunne bistå chefen med at træffe kvalificerede beslutninger.Kunne anvende og udarbejde relevante stabsprodukter.
 • Kunne formidle sagsfremstilling velstruktureret, forståeligt og kortfattet, såvel mundtligt som skriftligt, i forhold til modtageren.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne foretage sagsbehandling af komplekse opgaver under hensyntagen til en hensigtsmæssig brug af egne og andres ressourcerKunne identificere egne læringsbehov med henblik på at udvikle praksis som sagsbehandler.
 • Selvstændigt kunne bringe forvaltningsjuraen i anvendelse og udøve en god forvaltningsmæssig juridisk praksis.

 

Indhold

 • Kurset er opdelt i to sagsområder:
 • Forvaltningsjura og sagsbehandling.
 • I forvaltningsjura arbejdes der med anvendelse af Forvaltningsloven, Loven om Offentlighed i forvaltningen og persondatareglerne, herunder aktindsigt, habilitetsregler og notatpligt.
 • I sagsbehandling arbejdes der med udarbejdelse og fremlæggelse af gængse stabsprodukter såsom som opgaveanmodning, stabsnotat, sagsoplæg og håndakt samt opgaver, roller og funktioner i en militærstab.
  Undervisnings- og studiemetoder
 • Kurset gennemføres som Blended Learning over ca. 13 uger. Der vil i forløbet være fire tilstedeværelsesmoduler af to dage (i alt 8 dage) på et militært etablissement, der gennemføres som internat.
 • Kurset indeholder et antal obligatoriske FELS og CAMPUS E-Learning moduler, som skal være gennemført inden første tilstedeværelsesdag. Derudover anbefales det at gennemføre et antal supplerende FELS og CAMPUS E-Learning moduler.
 • Der må forventes minimum 34 timers obligatorisk selvstændig læring (læsning af pensum, CAMPUS og FELS kurser) og optil 15 timeres frivillig selvstændig læring, primært forud for første tilstedeværelsesdag.
 • Den øvrige undervisningstid gennemføres som tilstedeværelse og selvstudie.
 • Der må forventes forberedelsestid i forbindelse med tilstedeværelsesmodulerne. Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 138 timer fordelt over 13 uger.
 • Forsvarsakademiet udleverer alle de nødvendige faglige tekster, bøger mm., der skal benyttes under kurset.

 

Prøvebestemmelser

Der skal, for at kunne deltage i eksamen, afleveres og godkendes et antal studieprodukter.

 

Eksamen afholdes via internettet i kursets sidste uge (uden tilstedeværelse) og afholdes således:

 

Forvaltningsjura:

Skriftlig eksamen

Censur: Ekstern.

Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.

 

Sagsbehandling:

Skriftlig eksamen.

Censur: Ekstern.

Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.

 

Kvalifikation: Begge eksamener skal bestås for at opnå kvalifikationen (Q).

 

Bemærkninger

Max antal deltagere pr. kursus er 20.

 

Der gennemføres normalt tre kurser årligt med kursusstart JAN (20XX-1), AUG (20XX-2) og OKT (20XX-3). For at minimere rejsetid gennemføres 20XX-1 normalt i Vordingborg (Sjællandskurset), 20XX-2 i Aalborg (Jyllandskurset) og 20XX-3 (Kombikurset) på Karup Flyvestation og i Birkerød (Høveltegaard Kursuscenter).

 

Tilstedeværelsen gennemføres normalt således:

 • 20XX-1:Sjælland
  • Vordingborg Kaserne (4 tilstedeværelsesmoduler af 2 dage)
 • 20XX-2: Jylland
  • Aalborg Kaserner (4 tilstedeværelsesmoduler af 2 dage)
 • 20XX-3: Sjælland og Jylland
  • Karup Flyvestation (2 tilstedeværelsesmoduler af 2 dage)
  • Høveltegaard Kursuscenter (2 tilstedeværelsesmoduler af 2 dage)

 

Vedrørende merit henvises til Forsvarsakademiets hjemmeside:www.fak.dk/uddannelser/studieadministration/Merit

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 09.15

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google