Organisatorisk effekt

KURS 3 - mod ledelse i komplekse sammenhænge skal sætte den studerende i stand til at se ledelsespraksis i lyset af forskellige konstituerende forhold i Forsvaret for derigennem at udvikle den studerendes analytiske blik og egen ledelsesudøvelse i praksis.

 

Formål

Kurset formål er at videreudvikle den studerendes perspektiver på ledelse i Forsvaret. Den studerende præsenteres for forskellige teoretiske og forskningsmæssige bidrag, der kvalificerer perspektiverne på ledelse i forsvaret. Formålet med KURS 3 er at udvikle ledelse med afsæt i erfaringer fra tjeneste på højeste funktionsniveau, og styrke evnen til at tænke alternativt, skabe fornyelse og udvise mod i opgaveløsningen.

 

Forudsætninger

Kurset henvender sig primært til officerer med 1- 2 års erfaring efter VUT II eller anden civil masteruddannelse. På ledige pladser optages civile ledere og chefer fra forsvaret. For civile ledere kræver deltagelse forudgående gennemførelse af ”OBS på ledelse”.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Det handler om kompleksitet, flertydighed og innovation.
Militær ledelse er præget af kompleksitet og flertydighed. Ledelsesmodeller, begreber og teorier, er ofte ikke tilstrækkelige. De skal bearbejdes og tilføjes mening ved refleksion med andre for at kunne håndtere alt det opgaverne kræver i fremtiden

 

På KURS 3 sætter vi fokus på de personlige erfaringer med at klare ledelsesopgaverne og giver værktøjer til at tænke nyt i forhold til de personlige ledelsesmæssige udfordringer på højeste funktionsniveau i forsvaret.

 

Færdigheder

Den studerende skal kunne forholde sig kritisk til og vælge blandt kurset teorier og værktøjer til at analysere egen ledelse i et militært ledelsesperspektiv og kunne anvise nye løsnings- og handlemuligheder.

 

Kompetencer

Den studerende skal kunne forholde sig refleksivt til de perspektiver, der kan indtages i forhold til ledelse samt kunne skifte imellem disse perspektiver i forhold til den aktuelle opgave og situations kompleksitet.

 

Den studerende skal kunne indgå i tværfagligt samarbejde i krydsfeltet mellem konkurrerende ledelsesparadigmer i forsvaret
Den studerende skal efterfølgende selvstændigt kunne fortsætte udviklingen af sine kompetencer inden for militær ledelse og offentlig ledelse.

 

Indhold

Kurset giver bl.a. redskaber og indsigt i:

  • Forsvarets Ledelsesgrundlag
  • Komplekse responsive processer
  • Koordination af handling og mening
  • Værdier og mønstre i organisationer

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningsform

Undervisningen i teori og ”værktøjer” er klasseundervisning, mens refleksion foregår i mindre grupper.

 

Arbejdsbelastning

1,5 ECTS point (40 timer ):

  • Besvarelse af forventningsafklaring 3 uger før kurset (1 time)
  • Forberedelse af egen case og læsning af pensum (3 timer).
  • e-learning ”Ledelsesgrundlaget” (7 timer).
  • 3 tilstedeværelsesdage (28 timer).
  • Evaluering 3 måneder efter kurset (1 time).

 

Prøvebestemmelser / Certificering

Der tildeles et Q i deMars og der udfyldes et spørgeskema ca. 3 måneder efter gennemførelse af kurset. Q tildeles på baggrund af de tre dages tilfredsstillende deltagelse i kurset.

 

Bemærkninger

Kaptajner/kaptajnløjtnanter og seniorsergenter - som varetager særlige funktioner, hvor omhandlede kursus vurderes at fremme opgavevaretagelsen - kan efter individuel vurdering optages på kursus

Kursusoplysninger

Kurset henvender sig primært til major/orlogskaptajns-niveauet på højeste lederniveau samt chefniveauet. Sekundært optages leder og chefer på AC/C300 og C400 niveauet.

I arrangementsstyring
(Forsvarets intranet)

3 dage (internat)

Udbydes ca. ni gange årligt.

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 15.41