Organisatorisk effekt

KURS 2 skal sætte deltageren i stand til at se sin ledelsespraksis i lyset af forskellige konstituerende forhold i Forsvaret for derigennem at udvikle ledelsesudøvelse i den militære praksis.

 

Formål

Formålet med KURS 2 er at videreudvikle deltagerens perspektiver på militær ledelse i egen praksis. Perspektiverne bevæger sig i feltet det personlige domæne, produktionens domæne og det refleksive domæne.

 

Forudsætninger

Kurset henvender sig primært til officerer med 1- 2 års erfaring efter VUT I. På ledige pladser optages befalingsmænd efter gennemgang af VUT-II samt civile ledere fra forsvaret. For civile ledere kræver deltagelse forudgående gennemførelse af ”OBS på ledelse”.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af KURS 2 vil deltageren have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Deltageren skal efter KURS 2 have indsigt i teorier og perspektiver der fokuserer på kommunikationsmodeller, beslutningsmodeller og magtforhold i militær kontekst.

Endvidere skal deltageren have forståelse af Forsvarets ledelsesgrundlag med særlig fokus på kendetegn på god ledelse. Deltageren skal kunne skelne og se sammenhænge mellem kriger – og sagsbehandlerlogik.

 

Færdigheder

Deltageren skal kunne forholde sig konstruktivt til egne og andres praksis, vælge blandt ideer, forslag og analysere egne muligheder for optimering i eget ansvarsområde. Deltageren skal tillige kunne anvende refleksioner til at vurdere lokale ledelsesmæssige opgaver.

 

Kompetencer

Deltageren skal kunne forholde sig refleksivt til de perspektiver, der bringes op og de skal  kunne skifte imellem disse perspektiver i forhold til deres aktuelle opgaver og militære virke.

Deltageren skal efterfølgende selvstændigt kunne fortsætte udviklingen af sine kompetencer som militær leder.

 

Indhold

  • Forsvarets kendetegn på god ledelse: Hvordan kan disse kendetegn bruges i den militære ledelsespraksis? Hvordan kan de danne normer for god militær ledelse?
  • Balancegangen mellem kriger og sagsbehandler: Forskellen og sammenhænge i de to logikker. Paradokser og dilemmaer i praksis. Muligheder for skabelse af helheder.
  • Kommunikationsmetoder til videndeling: Hvordan skabes kommunikationsstrukturer omkring enhedens opgaven? Hvordan organiseres større forsamlinger? Hvordan gennemføres effektive møder?
  • Beslutningsmetoder og stile: Hvad er en beslutning? Hvad er en beslutningsstil? Konsekvenser ved beslutningsstile? Deltagerens personlige beslutningsstil.
  • Magt og ledelse: Magtens ansigter og karakterer. Anvendelses- muligheder. Magt og koordinering af mening og handling. (CMM)
  • Personlig handleplan: Hvad tager deltageren med hjem? Hvor skal det bruges? I hvilke situationer? Og til hvilket formål?

 

Undervisnings- og studiemetoder


Undervisningsform

I kurset indgår teoretiske oplæg, øvelser og refleksionsperioder. Deltagerens egen praksis sættes i centrum for refleksion og drøftelse og der indgås i et forpligtende samarbejde om erfaringsudveksling og refleksion. KURS 2 er et intensivt forløb, som kræver gensidig åbenhed og involve¬ring.
Der vil under kurset være indlagt pauser med henblik på individuel refleksion og mulighed for fysisk aktivitet.

 

Arbejdsbelastning

Fuldtids studie gennemført som internat.

Forventet pensum: ca. 20 sider tilsendt inden kursus og ca. 40 sider udleveret som hand-out i løbet af KURS.

 

Prøvebestemmelser / Certificering

Ingen.

 

Bemærkninger

Ingen.

Kursusoplysninger

Kurset henvender sig primært til kaptajns -niveauet og sekundært til seniorsergenter samt ledere på AC/C300 niveauet

I arrangementsstyring (Forsvarets intranet)

3 dage (internat)

Kurset udbydes ca. fire gange årligt.

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

FAK-KTP-KFKA
728 17192

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 15.21