Forsvarsminister Trine Bramsen besøg ved IGR

Foto: Heri Hammer Niclasen

Forsvarets chefkursus er en overbygning på Kursus i strategiske ledelse. Som supplement har chefer (M402/C400) mulighed for at tilgå Kursus i Strategisk ledelse som et Blended Learning kursusforløb. Chefkurset er formet så det afspejler udfordringer og krav, som møder chefer på dette niveau (M402/C400). Temaerne på chefkursus henter inspiration fra - og afspejles i - følgende tre kæder:

Temaer på Forsvarets Chefkursus

 

Formål

Koncernens chefer styrker handlekraft og helhedsperspektiv i det militære chefvirke. Med afsæt i en række aktuelle temaer skærpes kompetencerne til at undersøge handlerum og udøve ledelse i spændingsfeltet mellem politiske krav og professionelle behov.

 

Forudsætninger

Kurset henvender sig til oberster/kommandører og ækvivalerende civile chefer, der udøver chefvirke i spændet mellem professionel og politisk ledelse.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset forventes deltageren at have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Om koncernens aktuelle situation, udfordringer, styringstendenser og udviklingsretning
 • Om aktuelle politiske og professionelle krav til udøvelse af chefvirke, og om måden hvorpå disse krav udvikler sig
 • Om udfordringer for det militære chefvirke i foranderlige og komplekse beslutningsprocesser, der inkluderer vidt forskellige men samtidige kvalitetskriterier
 • Om udviklingstendenser i den militære professionsdannelse nationalt og internationalt

 

Færdigheder

 • At virke som kritiske styringsaktører, der skaber organisatorisk handlekraft i en kompleks politisk og fagprofessionel kontekst
 • Med anvendelse af Forsvarets ledelses- og styringsgrundlag og gennem kritisk refleksion at kunne undersøge og skabe handlerum i eget og andres chefvirke
 • At kunne understøtte udviklingen af militær professionalisme gennem udøvelse af ledelse, der fastholder effektivitet og legitimitet i komplekse og kritiske situationer

 

Kompetencer

Udøver chefvirke i den militære profession, i den politisk professionelle ledelsesrelation og i de hermed forbundne komplekse beslutningsprocesser, gennem:

 • Analytiske, innovative og dialogiske færdigheder
 • Udforskning af ledelses paradokser og håndtering af politisk-professionelle spændinger
 • Koordinering af flere samtidige interesser ved nytænkning af ledelsesmæssige opgaver og udfordringer
 • Udøvelse af en kritisk kompetence i spændet mellem historisk udviklet professionalisme og hyppige forandringskrav med henblik på at skabe fælles handlingsgrundlag i koncernens chefvirke.

 

Forløb og metode

Kurset indledes med en målsætningssamtale med intern ledelsescoach på baggrund af en selvevalueringstest. Her drøftes ønsker til egen kompetenceudvikling forud for kurset. Kurset består af fem tilstedeværelsesmoduler, hvor arbejdet med kursets videns-, færdigheds- og kompetence-mål sker i relation til egen kompetenceudviklingsplan.

Moduler på Forsvarets Chefkursus

 

Modul 1: Chefvirke mellem Politik & Profession

Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem strategiske rammevilkår, nationale sikkerhedsprioriteter, militærfaglig kvalitet og offentlig styring.

 

Modul 2: Chefvirke mellem Relationer & Resultater

Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem koncernledelse og kommandostruktur og mellem målfokuseret og ressourceorienteret HR.

 

Modul 3: Chefvirke mellem Stabilitet & Fornyelse

Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem nytænkning, teknologisk udvikling, nye krav til kapacitetsopbygning og den militære struktur, tradition og drift.

 

Studierejse

Der gennemføres en udenlandsk studierejse af 3 dages varighed. Formålet med rejsen er at udvide perspektivet på militærfaglig rådgivning i en politisk kontekst og sætte kursets temaer i relation til chefvirke i den internationale kreds af partnere.

 

Modul 4 Chefvirke mellem Frihed & Pligt

Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem ytringsfrihed og loyalitetspligt og mellem proaktiv kommunikation og kompleks interessevaretagelse.

 

Modul 5: Syntese & Udblik

Teamdrøftelse med militære topchefer, hvor udvalgte cases og temaer fra kurset diskuteres og perspektiveres.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Kurset er orienteret mod ledelse i praksis og lægger vægt på at bringe deltagernes viden og erfaring i spil. På modulerne møder deltagerne indlæg fra koncernens civile og militære topchefer, chefer fra andre sektorer samt interne og eksterne fageksperter inden for kursets temaer.

 

Udover oplæg og drøftelser i plenum arbejder deltagerne i faste chefteams, som faciliteres af interne ledelsescoaches/ kursusledere. Her sættes kursets temaer i relation deltagernes konkrete erfaring og ledelsespraksis. Der arbejdes med perspektiver på komplekse ledelsesproblemstillinger og konkurrerende principper for godt chefvirke. Mellem modulerne arbejder deltagerne med selvvalgte fokusområder i eget chefvirke. Sparring og erfaringsopsamling foregår efterfølgende i de respektive chefteams.

 

Bemærkninger

Ved tilmelding til deltagelse på Forsvarets Chefkursus giver deltageren samtykke til, at Forsvarsakademiet (FAK) indhenter, registrerer, behandler og videregiver følgende personoplysninger til tredjepart i forbindelse med personlighedstest af deltagerne, der udføres af firmaet MPI-indicator (Clavis Erhvervspsykologi). Yderligere videregives deltagerlisten (titel, navn og arbejdsplads) til oplægsholdere.

 • Navn, titel, arbejdssted, e-mail, telefonnumre (videregives til Clavis)
 • Særlige ønsker ifm. Kost.
 • Oplysninger ifm. Betaling

Fakta

MAR 2021

Chefer i koncernen

(C400, M402 og U402)

215 timer tilstedeværende og 60 timers forberedelse, i alt ca. 275 timer.

19 internat dage fordelt på 5 moduler og en rejse i perioden oktober 2021 til juni 2022 + individuel forberedelse og kompetenceudviklingsa ktiviteter i eget chefvirke.

Gennemføres med 5 moduler af tre-fire dage internat, samt en rejse. Modul 1 er fire dage og resten 3 dage.

Målsætningssamtale primo OKT 2021, ca. 2 timer, individuelt og læsning af pensum

 

Modul 1, 22-25 NOV 2021

 

Modul 2, 25-27 JAN 2022

 

Modul 3, 22-24 MAR 2022

 

Rejse, 27-29 APR 2022

 

Modul 4, 23-25 MAJ 2022

 

Modul 5, 16-17 JUN 2022

Interne kursister: (FSV)

Enheden finansierer selv rejse til kursussted og time-dagpenge.

Forsvarsakademiet

Svanemøllens Kaserne

Ryvangs Allé 1-3

2100 København Ø

Organisationspsykolog og Ph.d Annemarie Damkjer

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet

Tlf: 28348494

Fiin: fak-ilo-08

Internet: anda@fak.dk

 

Adjudant, major & Master of Public Management Michael Rose

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet

Tlf: +45 50 97 21 66

Fiin: fak-ilo-un01

Internet: miro@fak.dk

Forsvarsakademiet

Fiin: FAK-KTP-KFKA

03864505

EMCHCHKUR

Sidst opdateret 10. juni, 2021 - Kl. 08.45

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google