Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Studienævn 
 

default.aspx 

Formålet med studienævn er dels at sikre de studerendes og det videnskabelige personales medindflydelse på uddannelse og undervisning på Forsvarsakademiet, dels at sikre en god kontakt mellem studieledelsen, det videnskabelige personale og de studerende. Herudover indgår studienævn i Forsvarsakademiets uddannelsesrelaterede kvalitetssikringssystem.

Der etableres tre stående studienævn ved Forsvarsakademiet efter nedenstående retningslinjer.

Forretningsorden for studienævn 
Det enkelte studienævn fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af Forsvarsakademiets standardforretningsorden og nedenstående retningslinjer.

Valg til studienævn 
Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter fra uddannelsespersonalet (studieledelse og videnskabeligt personale) og studerende, som vælges af og blandt henholdsvis uddannelsespersonalet og de studerende. Dekanen godkender valget af formand og næstformand.

Studienævnet for Master i Militære Studier
Studienævnet for Master i Militære Studier udgøres af 8 medlemmer.

Studienævnet for Officersuddannelsen for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet 
Studienævnet for officersuddannelsen for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet udgøres af tolv medlemmer. Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets officersuddannelse er hver især repræsenteret med to studerende i studienævnet. Hvis færre end to studerende stiller op til valg, kan pladsen tildeles et andet værn.

Studienævnet kan nedsætte værnsspecifikke underudvalg (i overensstemmelse med forretningsordenen, § 13), der i relation til studienævnets opgaver forholder sig til den funktionsspecifikke del af uddannelsen.

Studienævnet for Sprogofficersuddannelsen
Studienævnet for Sprogofficersuddannelsen udgøres af otte medlemmer.

Studieledere
Personel, der bestrider funktionen som studieleder ved Forsvarsakademiet, har pligt til at lade sig opstille og lade sig vælge til studienævnet, herunder til formand.

Økonomi
Uddannelsesafdelingen budgetterer med og afholder udgifter i forbindelse med studienævnsvirksomhed.

Valghandling
Studiekontoret forestår planlægning og gennemførelse af valghandling til de enkelte studienævn. Studienævnet for en given uddannelse skal være nedsat senest fire arbejdsuger efter studiestart.

Valggrupper 
De respektive studienævn består af henholdsvis studerende og uddannelsespersonale. De studerende udgør en valggruppe, mens uddannelsespersonalet udgøres af to valggrupper - henholdsvis studieledelse og videnskabeligt personale - der ligeligt repræsenteres i studienævnet.

Studieledelsens repræsentanter kan efter dekanens nærmere anvisning i stedet udpeges på navn eller funktion.

Repræsentanterne for de studerende og det videnskabelige personale i studienævnet skal altid udpeges på baggrund af en valghandling.

Varighed af valg 
De studerende vælges for et år ad gangen. Uddannelsespersonalets repræsentanter vælges for tre år ad gangen. Udpegede repræsentanter sidestilles varighedsmæssigt med valgte repræsentanter.

Genvalg er muligt.

Opstilling af kandidater 
Studiekontoret iværksætter indkaldelse af kandidatur mindst 14 dage før valghandling, hvorefter kandidaterne skal være slået op senest 14 dage forud for valghandlingen.

Valg af kandidater 
Valghandlingen kan foregå på mail eller via anden elektronisk afstemning og finde sted inden for en given offentliggjort termin.

Valgberettigede 
Studiekontoret er ansvarlig for at udfærdige lister over valgberettigede i de pågældende valggrupper i forhold til de respektive studienævn. Listerne skal forud for nye valg opdateres.

Valgberettigede kan kun afgive deres stemme i forhold til den valggruppe, som de tilhører. Valgberettigede kan kun tilhøre en valggruppe i forhold til det enkelte respektive studienævn.

Man kan være valg- og opstillingsberettiget til flere studienævn.
Sidst opdateret 15-05-2018 - kl. 15:31

studiekontor

Studiekontor
Studievejledning

Links