Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Funktionsmodul

 
Du videreudvikler dine teoretiske og praktiske sprogfærdigheder og lærer at koble dem til regionale og operativt relevante forhold og du trænes i selvstændig indhentning og bearbejdning af kvalitative data med henblik på vejledning af militært personel i operative kontekster. Endvidere tilegner du dig viden om samarbejde i koalitionskulturer samt om kontaktfærdigheder. I modulet indgår en tværfaglig studietur, så vidt muligt til et land eller et område, hvor studiesproget tales.

Uddannelsen foregår på Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet i København.

Fag på Funktionsmodulet:
 

Praktisk Militær Sprogbrug
Du tilegner dig generel og specifik militær terminologi på det studerede sprog med henblik på at løse militært relaterede sproglige opgaver. Udgangspunktet herfor er din evne til at begå dig sprogligt i militært relaterede sociale sammenhænge samt at forstå, kommentere og formidle forskellige militære tekster, teksttyper og genrer.

Oversættelse (funktionsorienteret, militærfaglig)
Her nærmer du dig ved skriftlig oversættelse af militærfaglige tekster fra det studerede sprog til dansk et færdighedsniveau svarende til færdighedstrinnet ”forsvarlig professionel kompetence”.

Ved oversættelse af militærfaglige tekster fra dansk til fremmedsproget er målet, at kadetten nærmer sig et færdighedsniveau svarende til færdighedstrinnet ”begrænset professionel kompetence”.

Der lægges især vægt på, at du forstår at anvende den relevante militære terminologi korrekt og hensigtsmæssigt samt udvikler din evne til at formidle indhold mellem forskelligartede militære kulturer og traditioner.

Tolkning (funktionsorienteret, militærfaglig)
Du lærer at tolke mellem dansk og måsproget i militær kontekst på niveauet ”forsvarlig professionel kompetence”. Du lærer at anvende tolketeknikker og træffe korrekte valg i formidlingen af indhold fra et sprog til et andet.
Du lærer at tolke fra fremmedsproget til dansk og omvendt – i militær kontekst (dvs. med alment, militærfagligt og militærsocialt indhold) eller i militære rammer.

Militært Engelsk
Du lærer at anvende militært engelsk er, og du bliver i stand til at anvende engelsk som kommunikationsmiddel under udførelse af international tjeneste samt at kunne tolke mellem det studerede sprog og engelsk i militære sammenhænge.

Kultur som Operativt Værktøj
Du udvikler din forståelse for anvendelse af kulturanalyse i den militære opgaveløsning. Faget introducerer dig til forskning på området, og det understøtter refleksion over virket som sprogofficer med særligt fokus på rollen som kulturvejleder.

Faget introducerer dig også til temaer og analyseværktøjer, som du kan videreuddanne dig i på den Militære Master Uddannelse, Flexmodul Kultur (efter første gennemførte udsendelse).

Strategi og Efterretningstjeneste
Du får indsigt i de overordnede strategiske begreber samt i den strategiske niveauinddeling, der danner rammen om det militære instruments plads og funktion i udenrigspolitikken.
Faget indgår i modul ”Tema Militære Operationer” sammen med Taktik og Efterretningstjeneste.

Studietur
Du får mulighed for at udvide din forståelse såvel af kulturelle, samfundsmæssige og militære forhold som af studiesproget ved et organiseret ophold i et land eller område, hvor sproget tales.
Studieturen forløber efter et program, der tilgodeser, at den studerende i videst muligt omfang får lejlighed til at afprøve sin viden om forholdene i landet og anvende sproget i autentiske omgivelser.

Skyttetjeneste
Du vedligeholder fortsat dine praktiske militære færdigheder, så du kan løse opgaver som militær tolk og kulturvejleder i et missionsområde.

Militær Ledelse
Du får ledelsesmæssigt grundlag for at kunne arbejde som officer. Du bliver introduceret for Forsvarets ledelsesgrundlag, stresshåndtering, kommunikationsanalyse, coaching m.m.

Militær Fysisk Træning
Du opbygger fortsat din fysiske robusthed, så du kan virke som soldat i et missionsområde.